Планове и стратегии

 

Планове и стратегииРешениеИзтегли
Общинска програма за закрила на детето за 2024 г. Решение №62/29.04.2024 г. download
Стратегия за управление на общинската собственост в община Момчилград за периода 2024-2027г. Решение №37/Протокол №2 от 19.02.2024 г. download
Мандатна програма за 2023-2027 г. Решение №32/Протокол №2 от 19.02.2024 г. download
Общински план за младежта за 2024 г. Решение №30/Протокол №2 от 19.02.2024 г. download
Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти - общинска собственост в община Момчилград през 2024 г. Решение №16/Протокол №1 от 30.01.2024 г. download
Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2024 г. Решение №15/Протокол №1 от 30.01.2024 г. download
Отчет на МКБППМН за 2023 г.
Решение №6/Протокол №1 от 30.01.2024 г. download
План-програма за работата на МКБППМН за 2024 г. Решение №6/Протокол №1 от 30.01.2024 г. download
План-програма за развитие на детско-юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности през 2024 г. Решение №5/Протокол №1 от 30.01.2024 г. download
Календар за спортни и младежки дейности в община Момчилград през 2024 г. Решение №5/Протокол №1 от 30.01.2024 г. download
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Момчилград за 2024 г. Решение №4/Протокол №1 от 30.01.2024 г. download
Програма за развитие на читалищната дейност в община Момчилград през 2024 г. Решение №3/Протокол №1 от 30.01.2024 г. download
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Момчилград през 2023 г. Приета с Решение №8 от 31.01.2023г. на ОбС-Момчилград и с последващи промени през 2023 г. download
Общински план за младежта за 2023 г.

Решение

№116/03.2023 г.

download
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Момчилград (2023-2024)

Решение

№69/28.04.2023 г.

download

 Общинска програма за закрила на детето на община Момчилград за 2023 г.

Решение

№58/28.04.2023 г.

download
Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на община Момчилград

Решение

№50/29.03.2023 г.

download
Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на община Момчилград

Решение

№50/29.03.2023 г.

download
Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 2022-2024 г.

Решение

№26/28.02.2023 г.

download
План-програма за дейността на МКБППМН за 2023 г. на община Момчилград

Решение

№25/28.02.2023 г.

download
Програма за Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2023 година.

Решение

№9/31.01.2023 г.

download
Програма за управление и разпореждане с разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2023 година.

Решение

№8/31.01.2023 г.

download
Доклад за последваща оценка на изпълнение на Общински план за развитие на община Момчилград за периода 2014-2020 г. Решение №181/22.12.2022 г. download
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Момчилград през 2023 г. Решение №176/22.12.2022 г. download
Бизнес план за развитие на дейността на "ВиК" ООД - гр. Кърджали като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. Решение №157/27.10.2022 г. download
Общински План за защита при бедствия за периода 2022-2026 г. Решение №153/27.10.2022 г. download
План за действие на Община Момчилград в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация/2021 - 2023/ Решение №117/27.10.2022 г. download
Отчет по плана за действие на Община Момчилград за интреграция на ромите (2018-2020) Решение №117/28.07.2022 г. download
Общинска Програма за намаляване на риска при бедствия в община Момчилград за периода 2022-2025 г. Решение №107/29.06.2022 г. download
Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2022 година Решение
№8/27.01.2022г.
download 
Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост за 2022 г. Решение
№9/27.01.2022г.
download
Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2021 година /с допълненения, направени с решения през 2021 г./ Решение
№12/28.01.2021г.
download
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Момчилград през 2022 г. Решение №143/30.11.2021 г. download
Стратегия за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес (2021-2027 г.) на община Момчилград.

Решение

№134/28.10.2021г.

download
План за интегрирано развитие на община Момчилград (2021-2027 г.) Решение
№49/30.03.2021г.
download
Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост за 2021 г. Решение
№13/28.01.2021г.
download
Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2021 година Решение
№12/28.01.2021г.
download
Мандатна програма за управление на кмета на община Момчилград за периода 2019-2023 г.  Решение
№21/13.02.2020 г.
 download
Дългострочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020-2030 г. Решение
№19/31.01.2020 г.
download
Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост за 2020 г. Решение
№12/31.01.2020 г.
download
Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 година Решение
№11/31.01.2020 г.
download
Стратегия за управление общинската собственост за периода  2019 - 2023 година

Решение
№10/31.01.2020 г.

download
Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Момчилград Решение №121/29.08.2019 г. download
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Момчилград (2019-2020) Решение №66/31.05.2019 г. download
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Момчилград за 2019 г. Решение №66/31.05.2019 г. download
Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2021г. на община Момчилград. Рeшение №61/25.04.2019 г. download
Програма по енергийна ефективност на Община Момчилград за периода 2019 – 2021 г.  Рeшение №60/25.04.2019 г. download
Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в община Момчилград Рeшение №53/25.04.2019 г. download
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020) Рeшение №53/25.04.2019 г. download
Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2019 г. Рeшение №07/31.01.2019 г. download
Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти - общинска собственост през 2019 г. Рeшение №08/31.01.2019 г. download
Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Момчилград   Рeшение №153/30.11.2018 г. download
Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Момчилград Рeшение №149/25.10.2018 г. download
Правилник за организацията и дейността на наблюдателната комисия към Общински съвет - Момчилград по реда на чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗОС
Решение № 116/28.09.2018 г. download
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Момчилград  Решение 11/26.01.2018 г. download
Правилник за организацията и дейността на "Общинско социалното предприятие - Момчилград"
Решение №111/20.08. 2018 г.
download
Годишен план за 2017 г. Решение №51/28.04.2017г. download
Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Момчилград Решение №51/28.04.2017г. download
Годишния план за развитие на социалните услуги в община Момчилград за 2018 година

Решение №49/28.04.2017г.

download
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Момчилград за периода 2016-2020 г. Решение 121/29.07.2016г. download
Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост за 2017 г. Решение №11/31.01.2017г. download
Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2017 година Решение №8/31.01.2017г. download
Календар за спортни и младежки дейности и  Програма за развитието на детско – юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности през 2017 г. Решение №4/31.01.2017г. download
Стратегия за управление общинската собственост за периода 2016-2019 г.
Решение №18 от 29.01.2016г. download
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2016 г.

Решение №19 от29.01.2016г.

download
Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост през 2016 г.
Решение №20 от 29.01.2016г. download

Годишен план за дейността по ВО за 2016 г.

Решение №31 от 18.12.2015г.

download
 План за развитие на община Момчилград за периода 2014 -2020 г.  Решение №94 от 26.06.2014г. download 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос