Наредби

Наредби

 

№ 

Наредби

Изтегли
1

Наредба за облика, благоустрояването и съхранението на градската среда на територията на град Момчилград

Приета с Решение № 13 от 31.01.2023 г.

download
2

Наредба за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Момчилград

Приета с Решение № 38 от 26.02.2021 г.

download
3

Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Момчилград

Приета с Решение № 139 от Протокол № 12 от 08.10.2020 г.

download
4

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Момчилград издаване на сертификат "В"

Приета с Решение № 136 от Протокол № 10 от 26.09.2014 г.

download
5

Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на Община Момчилград

Приета с Решение № 115 от Протокол № 9 от 01.08.2014 г., изм. и доп. с Решение № 131 от Протокол № 12/08.10.2020 г.

download
6

Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

Приета с Решение № 163 от Протокол № 15/20.12.2013 г., изм. и доп. с Решение № 132 от Протокол №12/08.10.2020 г.

download
7

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Приета с Решение № 24 от 13.02.2014 г., изм. и доп. с Решение № 190 от 28.12.2016 г.; изм. и доп. с Решение №91 от 31.05.2018 г.; изм. и доп. с Решение № 45 от 09.03.2021 г. изм. и допът. с Решение № 49 от 29.03.2023 г.

download
8

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на община Момчилград

Приета с Решение № 137 от Протокол № 12 от 08.10.2020 г.

download
9

Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Момчилград 

Приета с Решение № 141/ Протокол № 13 от 28. 11. 2013 г.

download
10

Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените животни и придобиване, притежаване, отглеждане и регистрация на кучета на територията на Община Момчилград

Приета с Решение № 135 / 28.09. 2018 г., изм. и доп. с Решение № 134 / 08.10.2020 г.

download
11

Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране 

Приета с Решение № 132 от 28. 09. 2018 г. и доп. с Решение № 106 от Протокол № 6/29.06.2022 г. на Общински съвет Момчилград 

download
12

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и заповеди по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Момчилград 

Приета с Решение № 136 от Протокол № 12 от 08.10.2020 г.

download
13

Наредба за определяне размера на местните данъци 

Приета с Решение № 134 от 28. 09. 2018 г., изм. и доп. Решение №13/31.01.2019 г., доп. Решение №58/16.04.2020 г. 

download
14

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

Приета с Решение № 131 от 28. 09. 2018 г., изм. и доп. с Решение № 119/29.08.2019 г. и доп. с Решение № 173/22.12.2022 г., Решение №77/12.01.2024 на Административен съд - Кърджали

download
15

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем в общински жилища и разпореждане 

Приета с Решение №23/18.03.2005 г., Изм.и доп. Решение №106/22.04.2019 г.от Административен съд - Кърджали

download
16

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Момчилград 

Приета с Решение № 120 / 29. 08. 2019 г.,изм. и доп. с Решение № 135 / 08.10.2020 г. на ОбС – Момчилград

download
17

Наредба за предоставяне на общински концесии в Община Момчилград

Приета с Решение № 138 от Протокол № 12 от 08.10.2020 г.

download
18

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград 

Приета с Решение №23 от 17.12.2003 г., последно доп. с Решение №57/16.04.2020 г.

download
19

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в Община Момчилград 

Приета с Решение №44 от 28.03.2019 г., изм. с Решение №133 от Протокол №12 от 08. 10. 2020 г.

download
20

Наредба за управления на общинските пътища на територията на Община Момчилград

Приета с Решение № 133 от 28.09.2018 г.

download
21

Наредба за упражняване на правата на собственост на Община Момчилград върху общинската част от капитала на търговските дружества 

Приета с Решение № 36 от 03.04.2002 г., Изм. и доп. с Решение № 23/13.02.2014 г.

download
22 

Наредба за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Момчилград 

Приета с Решение № 132 от 27.11.2008 г.

download
23

Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Момчилград 

Приета с Решение №116 от 22.12.2009 г.

download
24

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Момчилград 

Приета с Решение № 32 от 26.03.2010 г.

download
25 

Наредба за реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване 

Приета с Решение №83 / Протокол №11 от 28.10.2010 г.

download
26

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен общински дълг по чл. 4 от Закона за общинския дълг 

Приета с Решение №84/ Протокол №11 от 28.10.2010 г.

download
27

Наредба за определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на ЗЗ от ОПФ 

Приета с Решение №105 от 29.08.2011 г.

download
28
Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Момчилград 
Приета с Решение №45/Протокол №3 от 30.03.2017 г.
 
 download
29

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Момчилград 

Приета с Решение № 46/Протокол №3 от 30.03.2017 г.

download
30

Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания, на територията на Община Момчилград 

Приета с Решение № 25 от Протокол №2 от 27.02.2013 г. /Отменена с Решение № 150 от 27.07.2020 г. на Административен съд - Кърджали/

 

download

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос