Проекти на документи

Проекти на документиДатаИзтегли

Обяснителна записка относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Момчилград  към 31.12.2023 година и  състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг за 2023 година.

16.04.2024 г. download
Проект на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Момчилград за периода 2024 - 2027 г.  12.01.2024 г. download
Доклад на временната комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Момчилград, неговите комисии и взимодействието му с общ. администрация 04.01.2024 г. download
Предложение до временната комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Момчилград 04.01.2024 г. download
СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА 04.01.2024 г. download

Проект на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти - общинска собственост в Община Момчилград през 2024 г.

18.12.2023 г. download

Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Момчилград през 2024 година

18.12.2023г. download
Мотиви и проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при община Момчилград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 30.11.2023г. download
СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА 16.03.2023г. download
Проект на анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансира изцяло или частично от държавния бюджет 20.02.2023г. download
Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Момчилград 10.02.2023г. download

Проект на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти - общинска собственост през 2023 година 

19.12.2022г.. download

Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2023 година

19.12.2022г..

download

Проект на Наредба за реда за придобиване, управленеи и разпореждане с общинско имущество в Община Момчилград

16.11.2022г. download

Проект на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на териториятана гр. Момчилград

15.11.2022г.

download
Мотиви и проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при община Момчилград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 19.05.2022 г. download
Проект за изменение на Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране - гр. Момчилград 19.05.2022г. download
Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград 12.04.2022г. download

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

27.01.2022г. download
Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград 23.12.2021г. download
Проект на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти - общинска собственост през 2022 година 20.12.2021г. download
Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 година 20.12.2021г. download
Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА 01.03.2021г. download

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

18.02.2021г. download

Проект изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Момчилград

29.01.2021г. download
Проект за Наредба за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Момчилград 15.01.2021г. download
Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Момчилград през 2021 г. 21.12.2020г. download
Проект на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти - общинска собственост в община Момчилград през 2021 г. 21.12.2020г. download
Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Момчилград, неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация 18.12.2020г. download
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА 16.12.2020г. download
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА 11.12.2020г. download
Проект на Програма за управление на отпадъците в сайта на Община Момчилград 12.11.2020г. download

Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г.

04.11.2020г. download
Проект за изменение на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Момчилград 08.10.2020г. download
Проект на Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Момчилград 21.08.2020г. download
Проект на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград 21.08.2020г. download

Проект на Наредба за нова Наредба за принудителното изпълнение на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и заповеди по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Момчилград  /с мотиви/

21.08.2020г. download
Проект на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в община Момчилград /с мотиви/ 21.08.2020г. download
Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград 21.08.2020г. download
Проект за Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на община Момчилград /с мотиви/ 21.08.2020г. download
Проект на Наредба за предоставяне на общински концесии в община Момчилград /с мотиви/ 21.08.2020г download
Проект на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Момчилград /с мотиви/ 21.08.2020г download
Проект на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените животни и придобиване, притежаване, отглеждане и регистрация на кучета на територията на община Момчилград 21.08.2020г. download
Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Момчилград 21.08.2020г. download
Протокол от обществено обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2019 година 29.05.2020г. download
Проект за промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград и Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Момчилград за 2020 г. 26.03.2020г. download
Проект за Стратегия за управление на общинската собственост в Община Момчилград за периода 2019-2023 г. 20.12.2019г. download
Проект за Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Момчилград 20.12.2019г. download
Обява за публично обсъждане на проекта за Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година 20.12.2019г. download
Обява за публично обсъждане на проекта за Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти – общинска собственост през 2020 година 20.12.2019г. download

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

18.12.2019г. download
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Момчилград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администраци 15.11.2019г. download

Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г.

14.11.2019г. download
СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА 26.08.2019г. download
СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА 21.08.2019г. download
СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА 21.08.2019г. download

Проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Момчилград

25.07.2019г. download
Проект за изменение и допълнение на  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград 21.07.2019г. download
Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Момчилград 21.07.2019г. download
Докладна и мотиви за проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Момчилград 19.07.2019г. download
Проект за Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в община Момчилград 07.01.2019г. download
Предложение отностно приемане на нова Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в община Момчилград 07.01.2019г. download
СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА 07.01.2019г. download
Проект за Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти – общинска собственост през 2019 година. 21.12.2018г. download
Проект за Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година. 21.12.2018г. download
Проект за измение на Наредбата за местни данъци,чл. 26 от ЗНА 20.12.2018г. download
Проект на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Момчилград 22.10.2018г. download

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

20.09.2018г. download

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

20.09.2018г. download

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

20.09.2018г. download

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

20.09.2018г. download

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

14.09.2018г. download
Проект на Правилник за организацията и дейността на наблюдателната комисия към Общински съвет -Момчилград по реда на чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗС 23.08.2018г. download

Проект на нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Момчилград

14.08.2018г. download

Проект на нова Наредба за реда за управление на общинските пътища на територията на територият на община Момчилград

13.08.2018г. download

Проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Момчилград

13.08.2018г. download

Проект на нова Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените животни и придобиване, притежаване, отглеждане и регистрация на кучета на територията на община Момчилград

10.08.2018г. download

Проект на нова Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – гр. Момчилград

01.08.2018г. download
Проект за Правилник за организацията и дейността на "Общинско социално предприятие - Момчилград" 15.07.2018г. download
СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА 28.05.2018г. download

Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Момчилград

25.04.2018г. download

Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Момчилград

25.04.2018г. download
Справка по Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград 08.03.2018г. download
Справка по Наредба за реда за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Момчилград 08.03.2018г. download
Проект за Промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Момчилград 01.02.2018г. download
Проект за Промени в Наредбата за реда за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Момчилград 01.02.2018г. download

Проект на Програма за управление  и разпореждане с  поземлени имоти - общинска собственост в Община Момчилград за 2018 година

22.12.2017г. download

Проект на Програма за управление  и разпореждане с  имоти - общинска собственост в Община Момчилград за 2018 година

22.12.2017г. download
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград във връзка с чл. 302, чл. 303, чл. 304 и чл. 305 от Закона за предучилищното и училищното образование 21.11.2017г. download

Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 г.

16.11.2017г. download
Проект за промени в Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Момчилград 20.10.2017г. download
Проект за промени в Наредбата за организация на движението при кратковременно платено паркиране 20.10.2017г. download
Проект за промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Момчилград 20.10.2017г. download
Проект за промени в Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Момчилград 20.10.2017г. download
Проект за промени в Наредбата за реда за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Момчилград 20.10.2017г. download
Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детски градини на територията на община Момчилград 23.02.2017г. download
Проект за Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Момчилград 23.02.2017г. download
Проект на Програма За управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2017 година 05.01.2017г. download
Проект на програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград за 2017 година 05.01.2017г. download
Проект за промени в Наредбата за реда и условията за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Момчилград 06.12.2016г. download
Проект за промени в Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Момчилград 15.11.2016г. download
Мотиви към Проекта за изменения в  Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Момчилград 10.11.2016г. download
Изменения в  Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Момчилград 10.11.2016г. download
Проект за Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград 07.11.2016г. download
Проект за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Момчилград  08.07.2016г. download

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2016г.

  download

Стратегия за  управление  на общинската собственост  в община Момчилград за периода  2016 – 2019г.

  download
Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград за 2016г.   download
     

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос