Декларации по ЗПК; образци на декларации

Декларации за несъвместимост и за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията за несъвместимост по чл.49, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията /обн., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г./, общинските съветници и кметове подават следните образци на декларации: по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК, одобрени от ПК за Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество към ОбС - Момчилград

 

docxРЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1 ОТ ЗПК, ПОДАДЕНИ ОТ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ПРЕДСДЕАТЕЛ НА ОбС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ18.03.2024 г.

pdfДекларации по чл. 491, ал.1, т. 2 от_ЗПК /кметове първи мандат/17.03.2024 г.

pdfДоклад за проверка на декларациите по § 2, ал. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗПК, съгласно чл. 3, ал. 8 и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси в ПК по Продиводействие на корупцията при ОбС - Момчилград18.01.2024 г.

pdfДоклад от ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОПУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО от 01.12.2023 г.18.01.2024 г.

pdfЧл. 49 ал. 1 от ЗПК ДЕКЛАРАЦИИ НЕСЪВМЕСТИМОСТ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ18.01.2024 г.

pdfЧл. 49 ал. 1 от ЗПК - ДЕКЛАРАЦИИ НЕСЪВМЕСТИМОСТ - КМЕТОВЕ18.01.2024 г.

Образци:

  1.  docxЧл. 49 ал. 1 от ЗПК ДЕКЛАРАЦИИ - НЕСЪВМЕСТИМОСТ - ОБЩ. С-ЦИ.
  2. docxЧл. 49 ал. 1 от ЗПК - ДЕКЛАРАЦИИ НЕСЪВМЕСТИМОСТ-КМЕТОВЕ
  3. docxДекларация по чл. 49 ал.1 т.3 от ЗПК.

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос