Съветници

Съветници

1. Айлин Мехмед   ПП ДПС - І мандат съветник

Akif Akif

Председател на ПК:
-Бюджет, финанси и икономка
Член на ПК:
-Местно самоуправление и нормативна уредба;
-Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост;
Телефон за контакти: 088 876 5075

2. Айше Рамис Местан  ПП ДПС - ІI мандат съветник

Akif Akif

Заместник-председател на ПК:

ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

Член на ПК:

ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

Телефон за контакти: 089 851 5167

 

3. Ахмeд Ахмед  ПП ДПС – ІІ мандат съветник

Belgin Sadik

Член на ПК:

ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението 

ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

Телефон за контакти: 087 645 4491

 

 

4. Белгин Садък  ПП ДПС- ІІІ мандат съветник

Belgin Sadik

Председател на комисия

ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

Член на ПК:

Местно самоуправление и нормативна уредба;

Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

Телефон за контакти: 088 820 8677

 

5. Беркант Мехмед  ПП ДПС - ІІ мандат съветник

berkant mehmed

Председател на комисия

ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Член на ПК:

Местно самоуправление и нормативна уредба;

Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

Телефон за контакти: 088 888 5121

 

 

6. Бюрхан Халим Ибрахим  ПП ГЕРБ - ІІ мандат съветник

byurhan ibrahim

Член на ПК

 

ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

Телефон за контакти: 088 982 1401

 

 

7. Дженгиз Фаик  ПП ДПС - І мандат съветник

byurhan ibrahimЧлен на ПК

Законност, обществен ред и административно обслужване на населението;

Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Телефон за контакти: 088 632 4117

 

8. Димитър Тодоров Кадиев    ПП ГЕРБ - ІІІ мандат съветник

Dimitar Kadiev

Заместник-председател на ПК

Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Член на ПК:

ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

Телефон за контакти: 088 780 5071

 

 

9. Емил Топалов  ПП ИТН - І мандат съветник

Dimitar KadievЧлен на ПК

 

Селско стопанство, гори, води и екология

 

Телефон за контакти: 087 848 4045

 

10.  Ерай Юмер ПП ДПС - І мандат съветник

Dimitar KadievЧлен на ПК

Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

Телефон за контакти: 089 737 6981

 

11. Ергин Реджеб  ПП ДПС - ІІІ мандат съветник

Ergin Redjeb

Председател на комисия

ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

Член на ПК:

Местно самоуправление и нормативна уредба;

Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

Телефон за контакти: 088 723 4469

12. Ерджан Еюб  ПП ДПС - ІV мандат съветник

Ergin RedjebЧлен на ПК:

Бюджет, финанси и икономика

Законност, обществен ред и административно обслужване на населението;

Телефон за контакти: 0886 182 388

 

13. Красимир Бънчев  ПП ДПС - І мандат съветник

Ergin RedjebЗаместник-председател на ПК:

Законност, обществен ред и административно обслужване на населението;

Член на ПК:

Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост;

Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Телефон за контакти: 088255 0201

 

14. Невин Садъкова  ПП ДПС - І мандат съветник

Ergin RedjebЗаместник-председател на ПК:

Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

Член на ПК:

Законност, обществен ред и административно обслужване на населението;

Телефон за контакти: 088 731 4090

 

15. Нериман Салиф ПП ДПС - ІІІ мандат съветник

Neriman Salif

Заместник-председател на комисия

ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

Член на ПК:

Бюджет, финанси и  икономика; 

Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

Телефон за контакти: 088 545 1657

 

16. Нурай Хълми Юсуф ПП ДПС - ІІ мандат съветник

nuray

Председател на комисия

Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

Член на ПК:

Местно самоуправление и нормативна уредба;

Бюджет, финанси и икономика;

Телефон за контакти: 088 989 2943

  

17. Нургюн Мехмед  МК "БСП за България" /ДБГ и БСП/ – V мандат съветник

nurgun mehmed

Член на ПК:

Бюджет, финанси и  икономика;  

Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Телефон за контакти: 088 800 9733

 

18. Нуриттин Шабан ПП ДПС - І мандат съветник

nurgun mehmed

Член на ПК:

 Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

Селско стопанство, гори, води и екология

 

Телефон за контакти: 088 944 0408

 

19. Орлин Славейков ПП ГЕРБ - І мандат съветник

nurgun mehmedЧлен на ПК:

Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

Телефон за контакти: 087 870 0594

 

20. Рейхан Мустафа Сейдали  ПП ДПС - ІІІ мандат съветник

reyhan

Заместник-председател на ПК:

Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

Член на ПК:

Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Телефон за контакти:088 894 6655 

 

21. Ремзи Тасим Юсеин ПП ГЕРБ - ІІІ мандат съветник

Remzi Yusein

Заместник-председател на ПК:

Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Член на ПК:

Селско стопанство, гори, води и екология

Телефон за контакти: 088 808 2296

 

22. Салих Дурмуш ПП ДПС - І мандат съветник

sevginar musa

Заместник-председател на ПК:

Селско стопанство, гори, води и екология

Член на ПК:

Бюджет, финанси и икономика

Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

Телефон за контакти: 088 343 8965

23. Севгинар Тамер Муса ПП ДПС – ІІ мандат съветник

sevginar musa

Председател на ПК:

ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

Член на ПК:

Местно самоуправление и нормативна уредба;

Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

Телефон за контакти: 088 632 3847

24. Сезгин Исмаил ПП ДПС - V мандат съветник

Sezgin Ismail

Председател на ПК:

ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

Член на ПК:

Местно самоуправление и нормативна уредба;

Бюджет, финанси и  икономика

Телефон за контакти: 088 972 8008

 

25. Фикрие Сюлейман  ПП ДПС – ІІ мандат съветник

Belgin Sadik

Член на ПК:

Селско стопанство, гори, води и екология;

Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

Телефон за контакти: 088 266 0288

 

26. Хасан Юскан Мустафа ПП ДПС – ІІ мандат съветник

Belgin Sadik

Председател на ПК

Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Член на ПК:

Местно самоуправление и нормативна уредба;

Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Телефон за контакти: 088 899 5599

 

27. Шерифе Ариф ПП ДПС - І мандат съветник

Belgin Sadik

Член на ПК:

ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

Телефон за контакти: 088 996 7499

 

 

28. Ялчън Сами Мастанли  ПП ИТН – ІI мандат съветник

 

yumeryusein

Член на ПК:

Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

Телефон за контакти: 0884 783 129

 

 

  •  Публичен регистър на декларациите на общинските съветници по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ /АРХИВ/

pdfРегистър12.01.2020 г.

pdfРегистър /Допълнителни/12.01.2022 г.

pdfРегистър /Допълнителни/14.02.2023 г.

  •  Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ на общинските съветници мандат 2019-2023 /АРХИВ/

pdfДекларации12.01.2020г.

pdfДекларация24.04.2020 г.

pdfДекларация 17.12.2021 г.

pdfДекларация14.02.2023 г.

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос