Постоянни комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МОМЧИЛГРАД

МАНДАТ 2023/2027 г.

 

1.Постоянна комисия по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост  в състав от седем общински съветници:

Председател:           Беркант Мехмед

Зам. председател:   Димитър Кадиев

Членове:                  Айлин Мехмед

                                   Рейхан Сейдали

                                   Красимир Бънчев

                                   Хасан Мустафа

                                   Дженгиз Фаик

 

2.Постоянна комисия по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението в състав от седем общински съветници:

Председател:            Севгинар Муса

Зам. председател:    Красимир Бънчев

Членове:                   Белгин Садък

                                   Ахмед Ахмед

                                   Ерджан Еюб

                                   Дженгиз Фаик

                                   Невин Садъкова

 

3. Постоянна комисия по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето  в състав от седем общински съветника:

Председател:            Белгин Садък

Зам. председател:    Невин Садъкова

Членове:                   Нериман Салиф    

                                   Айше Местан

                                   Орлин Славейков

                                   Фикрие Сюлейман

                                   Ялчън Мастанли

 

4. Постоянна комисия по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение в състав от седем общински съветници:

Председател:           Нурай Юсуф

Зам. председател:   Айше Местан

Членове:                  Беркант Мехмед

                                   Нуриттин Шабан

                                   Ерай Юмер

                                   Ергин Реджеб

                                   Бюрхан Ибрахим

 

5. Постоянна комисия по Бюджет, финанси и  икономика в състав от седем общински съветници:

Председател:            Айлин Мехмед

Зам. председател:    Нериман Салиф

Членове:                   Салих Дурмуш

                                   Нурай Юсуф

                                   Сезгин Исмаил

                                   Нургюн Мехмед

                                   Ерджан Еюб

 

6. Постоянна комисия по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол в  състав от седем общински съветници:

Председател :         Сезгин Исмаил

Зам. председател:  Рейхан Сейдали

Членове:                 Ерай Юмер

                                 Димитър Кадиев

                                 Севгинар Муса

                                 Шерифе Ариф

                                 Ахмед Ахмед 

 

7. Постоянна комисия по Селско стопанство, гори, води и екология в състав от седем общински съветници:

Председател:            Ергин Реджеб

Зам. председател:    Салих Дурмуш

Членове:                   Ремзи Юсеин

                                   Шерифе Ариф

                                   Нуриттин Шабан

                                   Емил Топалов

                                   Фикрие Сюлейман

 

8. Комисия за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в състав от седем общински съветници:

Председател:            Хасан Мустафа

Зам. председател:    Ремзи Юсеин

Членове:                   Салих Дурмуш

                                   Нериман Салиф

                                   Нургюн Мехмед

                                   Красимир Бънчев

                                   Рейхан Сейдали

 

9. Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба в състав от девет общински съветници.

Председател:          Ерсин Юмер;

Членове:                 Хасан Мустафа

                                  Ергин Реджеб

                                 Сезгин Исмаил

                                 Айлин Мехмед

                                 Нурай Юсуф  

                                 Белгин Садък

                                 Севгинар Муса

                                 Беркант Мехмед

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос