Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

pdfРЕШЕНИЕ № ХА - 19 -П/2023 г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на необходимостта от извършване на ЕО за : "Изработване на ПУП - ПЗ на поземлен имот с идентификатор 86030.18.18 по КККР на село Върхари, общ. Момчилград за смяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, с цел изграждане на складова сграда с ФЕЦ в имота.pdf02.06.2023 г.

pdfРЕШЕНИЕ № ХА - 20 -П/2023 г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на необходимостта от извършване на ЕО за : "Изработване на ПУП - ПЗ на поземлен имот с идентификатор 86030.18.20 по КККР на село Върхари, общ. Момчилград за смяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, с цел изграждане на складова сграда с ФЕЦ в имота.pdf02.06.2023 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос