Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

pdfРешение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение за: "Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 30154.500.748 по КККР на с. Загорско, общ. Момчилград, обл. Кърджали"29.11.2023 г.

pdfРЕШЕНИЕ № ХА - 8 - ПР/2023 г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта на ОВОС за : "Изработване на 13 (тринадесет) еднофамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатор 02155.1.32 по КККР на с. Багрянка, общ. Момчилград"17.07.2023 г.

pdfРЕШЕНИЕ № ХА - ЕО - 78/2023 г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта на ЕО за : "Изработване на проект за ПУП - ПЗ на поземлен имот с идентификатор 38697.10.364 по КККР на с. Кос, общ. Момчилград, обл. Кърджали, с цел изграждане на ФЕЦ с мощност 600 KW и БКТП и изработване на ПУП - ПП за определяне на трасе на нова кабелна линия 20 KV през поземлени имоти с идентификатор 38697.10.366 и 38697.10.457 по КККР на с. Кос, общ. Момчилград09.06.2023 г.

pdfРЕШЕНИЕ № ХА - 19 -П/2023 г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на необходимостта от извършване на ЕО за : "Изработване на ПУП - ПЗ на поземлен имот с идентификатор 86030.18.18 по КККР на село Върхари, общ. Момчилград за смяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, с цел изграждане на складова сграда с ФЕЦ в имота.pdf02.06.2023 г.

pdfРЕШЕНИЕ № ХА - 20 -П/2023 г. на Директора на РИОСВ - Хасково за прекратяване на необходимостта от извършване на ЕО за : "Изработване на ПУП - ПЗ на поземлен имот с идентификатор 86030.18.20 по КККР на село Върхари, общ. Момчилград за смяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, с цел изграждане на складова сграда с ФЕЦ в имота.pdf02.06.2023 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос