Образование

Училищна мрежа

Община Момчилград разполага с училищна мрежа от учебни и детски заведения, и обслужващи звена, която е оптимална за потребностите на населението на общината.

През учебната 2021/2022 г. на територията на община Момчилград функционират осем учебни заведения, в които се обучават 1167 ученика, разпределени в 73 паралелки от I-ви до XII клас; шест детски градини, които се посещават от 359 деца на възраст от 3 до 7 години; една детска ясла, която работи с 35 деца на възраст до 3 години и едно обслужващо звено – ЦПЛР - ОДК.

Функциониращите училища, детски градини и обслужващо звено на територията на общината са следните:

I. Учебни заведения:

 • Професионална гимназия:
 • ПГ по ТХВП „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Момчилград;
 • Средни училища:
 • СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Момчилград;
 • Духовно училище, гр. Момчилград
 • Основни училища:
 • ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Момчилград;
 • ОУ „Н. Й. Вапцаров”, с. Груево;
 • ОУ „Васил Левски”, с. Равен;
 • ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Нановица;
 • ОУ „Н. Й. Вапцаров”, с. Звездел;

II. Детски заведения:

 • Детски градини:
  • ДГ „Здравец”, гр. Момчилград;
  • ДГ „Зорница”, гр. Момчилград;
  • ДГ „Щастливо детство”, гр. Момчилград и изнесена полудневна група в с. Равен;
  • ДГ „Слънце”, с. Груево;
  • ДГ „Щастливо детство ”, с. Звездел;
  • ДГ „Пролет”, с. Нановица;
 • Детска ясла:
 • Детска ясла „Трети март”, гр. Момчилград;

III. Обслужващо звено:

 • Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс /ЦПЛР - ОДК/, гр. Момчилград;

Професионалната гимназия е на финансова издръжка към Министерството на образованието и науката. Духовното училище e частно, а останалите училища, детски градини и обслужващо звено се финансират чрез бюджета на община Момчилград.

В сферата на образованието на територията на община Момчилград работят 287 служители, от които 193 учители, 8 медицински специалисти, а останалите са обслужващ персонал.

През 2008 г. в град Момчилград е открит Дневен център за деца с увреждания „Дъга”. Разкрит е като делегирана държавна дейност със Заповед № РД 01-250/20.02.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане”. Капацитетът на центъра е 24 деца на възраст от 3 до 18 години. На децата в центъра се предоставят психологични, логопедични, рехабилитационни, образователни и социални услуги, организация на свободното време, семейно консултиране и подкрепа. Екипът, предоставящ социални услуги включва следните специалисти – социален работник, рехабилитатор, възпитатели, логопед, психолог, трудотерапевт, медицинска сестра и обслужващ персонал. Осигурен е транспорт за децата от община Момчилград.

През 2012 г. в град Момчилград е открит Център за обществена подкрепа /ЦОП/. Разкрит е като делегирана държавна дейност със Заповед № РА 01-148/10.02.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане”. Капацитетът на центъра е 35 деца. В центъра се предоставят комплекс от социални услуги в общността, с цел осигуряване на ефективен достъп на високо рискови общности до всички предлагани форми на съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивни дейности сред децата и семействата и ангажиране на широката общественост при реализиране на услугите и дейностите по закрила на детето. Екипът включва следните специалисти – социални работници, педагог, специален педагог, психолог и обслужващ персонал.

През 2014 г. в град  Момчилград по проект на ОП „РЧР“  е разкрит Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/. От месец ноември 2015 г. центъра действа като държавно делегирана дейност с капацитет 14 деца и младежи. Предоставя комплекс от социални услуги, като за всяко дете е осигурена индивидуална грижа и подкрепа, основани на професионалната оценка на нуждите и анализ на ресурсите от квалифициран и обучен персонал. 

През 2017 г. в град  Момчилград по проект „Шанс за социална активност на уязвими групи“  е открит Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/. От месец май 2019 г. центърът действа като държавно делегирана дейност с капацитет 20 лица и семейства. Предоставя комплекс от социални услуги насочени към осигуряване на възможности за социално включване, място за срещи, контакти, взаимна приятелска подкрепа и почивка под ръководството на екип от квалифицирани специалисти.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос