Земеделие

Около 150 хиляди декара е обработваемата земя в община Момчилград, като броят на земеделските производители е около 2 000. Основен поминък за населението си остава тютюнопроизводството. През 2009 година тютюнопроизводителите са заявили, че ще разсадят общо 5790дка тютюн и са сключили 959 договори за 830 820кг тютюн. Действително разсадените декари са 4605,5 – с 1184,5 по-малко от заявените. Отказалите се да засадят тютюн реколта 2009г. са 107 тютюнопроизводители. През 2008г. заявените за разсаждане декари са 5334, сключените договори – 1073. Действително разсадени бяха 4103,8дка.

За управлението и стопанисването на общинската собственост в Момчилград се грижи общинско предприятие. Учреденото през 2013 г. дружество „Общински дейности – Момчилград” ЕООД осъществява самостоятелна стопанска дейност и се занимава с организиране и извършване на мероприятия върху земеделски земи и пасища, които са общинска собственост, както и поддържането им в добро земеделско и екологично състояние. Борба с ерозията и обработване и стопанисване на земя, производство и търговия с посевен и посадъчен материал, зеленчукопроизводство, овощарство, производство на селскостопански животни с цел добив на суровини и храни, са друга водеща част от дейността на предприятието. 

„Общински дейности – Момчилград” ЕООД се учреди поради недостатъчност на средства, заделени за епизодични проектни разработки или преки финансови инжекции от страна на общината. Очакваните резултати са община Момчилград да изпълнява по-ефективно предвидените си цели за задоволяване потребностите на населението и за осигуряване изпълнението на общински дейности. Бъдещите планове на дружеството са да предлага продукти и услуги, които липсват на територията на община Момчилград.

Сред основните приоритети на община Момчилград за следващите години са проектиране и откриване на фабрика за консервиране на плодове и зеленчуци и предприятие за преработка на месо, които биха насърчили овощарството, зеленчукопроизводството и животновъдството.

Вече са направени първи стъпки за насърчаване на местните земеделски производители, осигурявайки селскостопанска техника за изораване на земеделски ниви край общинския център. Направени са и първите агрохимични анализи на почвата в общината, за да проучим какви култури могат да бъдат отглеждани в различните населени места. Експериментално в различни райони са засети овощни дръвчета, за да се проверят условията за създаване на овощни градини като алтернатива на тютюна.

Процедурите за кандидатстване по европейските програми са основен проблем пред местните земеделци. Задачата на община Момчилград е да им окаже пълно съдействие в границите на предоставените си правомощия. Земеделските производители трябва да се възползват максимално от тях.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос