План-програма

ПЛАН-ПРОГРАМА

за развитие на детско-юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности в Община Момчилград през 2022 г.

Настоящата програма е разработена в съответствие с Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта и съобразена със създадените традиции в областта на спорта в община Момчилград.

Основните субекти, които следва да реализират тези дейности са органите на общинската власт, спортните клубове, училищата и детските градини и обществеността на територията на общината.

Чрез активно взаимодействие и сътрудничество с МФВС и МОН да се засили работата по възстановяване на масовия спорт и туризъм, да се визират дейностите в областта на физическото възпитание и спорта.

 • ЦЕЛИ

Стратегическа цел на системата за физическо възпитание и спорт е подобряване на здравето и физическата подготовка на младите хора, както и издигане на спортния престиж, чрез създаване на необходимите условия за системни занимания с физически упражнения и спорт на всички членове на обществото.

 • ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
 • Да задоволява потребностите на младите хора от системни занимания с физически упражнения и спорт и формиране на трайни навици за водене на здравословен начин на живот.
 • Създаване на организационни, финансови и кадрови предпоставки за нормално функциониране на спортните клубове в общината, за осъществяване на тренировъчна, състезателна и организационна дейност с цел развиване и популяризиране на физическото възпитание и спорта.
 • Да създава условия и предлага възможности за спортуване и туризъм, с оглед пълноценен отдих, развлечение и емоционално обогатяване на личността.
 • Да създава необходимите предпоставки и условия за системна, научно-обоснована тренировъчна дейност на всеки, който притежава необходимите способности и проявява желание за постигане на високи спортни резултати и изяви на състезания на всички равнища.
 • Изготвяне на общински план за възстановяване и поддръжка на спортните площадки, планиране на нови зони за спорт и възстановяване.
 • Проектиране и изграждане на база за младежки дейности, превенции и спорт, отговаряща на европейските стандарти.
 • Да разработва концепции и програми за развитие на спортна инфраструктура на основа на обективни критерии.
 • ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

Това е приоритетно направление от общинската политика за укрепване на здравето и повишаване на физическата подготовка на младите хора.

То включва всички видове занимания с физически упражнения, спорт и туризъм и представлява основата на демократичното спортно движение, като свободна и спонтанна дейност за удоволствие и отдих, подобряване на физическата кондиция, снемане на психическото напрежение и утвърждаване на здравословен начин на живот. Необходимо е кампанийните и епизодични спортни изяви да прерастват в традиционни и добре организирани дейности.

Това извежда на преден план координацията на дейностите с държавните власти, спортните клубове и друга сдружения на територията на общината и областта.

Спортните клубове и училищата, които управляват и ползват държавни или общински спортни обекти да създават съответната организация и оказват методическа помощ за тяхното пълноценно използване от гражданите.

За реализирането на тези задачи е необходимо:

 • Функционална материална база за практикуване на физически упражнения и спорт.
 • Активна пропагандна дейност, чрез средствата за масова информация, провеждана от спортните секции, клубове и местни власти.
 • Добра координация и взаимодействие при планирането и провеждането на различните спортни прояви.
 • Наличието на широк актив от доброволни сътрудници, инструктори и други технически лица.
 • ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩАТА

Тази система заема централно място в системата за физическо възпитание и спорт. Нейната водеща роля се определя от широкия обхват на занимаващите се, най-благоприятната възраст за формиращото се въздействие на физическите упражнения и спорт и комплексни условия за провеждането на ефективен учебно-преподавателен и тренировъчен процес. Това извежда на преден план следните приоритетни задачи:

 • Оптимизиране на двигателния режим в предучилищните детски заведения, като неразделна част от интелектуалното и емоционалното развитие и възпитание на децата, със средствата и формите на богата и емоционално наситена програма от физически упражнения и игри.
 • Осигуряване на свободен достъп до спортните обекти и съоръжения за учениците през свободното им от учебни занимания време.
 • Актуализиране на учебните програми, като се отчита спецификата на биосоциалния статус на учениците - здраве, физическа годност, интереси и предпочитания към даден спорт или дисциплина.
 • Подобряване на организацията и съдържанието на извънкласната тренировъчна и състезателна дейност, като изключително важен фактор за пълноценно използване на свободното време, борбата с тютюнопушенето, използването на упойващи вещества и детската престъпност.
 • Спортните състезания, организирани и провеждани от училищата са основа на начална подготовка в детско-юношеския спорт. Тази дейност има приоритетно място в общинската програма за спортно развитие и се допълва с извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност на учениците, организирана от спортните клубове на територията на общината.
 • Осигуряване на всеки ученик и дете възможност да се занимава със спорт по негово желание.
 • Формиране на мотивация и потребност от системни спортни занимания у младите хора.
 • ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ И ВАКАНЦИИТЕ

Конкретни цели:

 • Разширяване на обхвата и създаване мотивация на децата за участие в спортни занимания, с оглед подобряване на физическата им дееспособност, разнообразяване и пълноценно използване на свободното им време.
 • Придобиване на първоначални знания, умения и навици за практикуване на предпочитан вид спорт.
 • Увеличаване и разнообразяване на спортните услуги за деца, предлагани от спортните клубове в общината.
 • Популяризиране сред децата на спортове, които не са включени в учебните програми по физическо възпитание и спорт.
 • Използване възможностите на спорта като превенция срещу нетолерантността, насилието, употребата на цигари, алкохол и наркотици.
 • Формиране и развитие на социални качества в децата - умения за работа в екип, толерантност, солидарност, спазване на принципите на „Феър плей".

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос