Заявления

docЗаявление в свободен текст

doc-1989 - Заявление за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

doc01a-1989 - Заявление за Одобряване на проект за поставяне и издаване на РП

doc01b-1989 - Заявление за Одобряване на проект за поставяне

doc02-1990 - Заявление за Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

doc06-2001 - Заявление за Допускане изработване на проекти за изменение на подробни устройствени планове

doc14-2027 - Заявление за Издаване на скици за недвижими имоти

doc14а-2027 - Заявление за Презаверяване на скици за недвижими имоти

doc17-2054 - Заявление за Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

doc18-2060 - Заявление за Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

doc19-2061 - Заявление за Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

doc25-2083 - Заявление за Издаване на виза за проектиране

doc25а-2083 - Заявление за Издаване на скица и виза за проектиране

doc26-2084 - Заявление за Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

doc29-2112 - Заявление за Издаване на разрешение за строеж

doc30-2113 - Заявление за Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

doc34-2117 - Заявление за Одобряване на подробен устройствен план

doc35-2130 - Заявление за Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

doc36-2517 - Заявление за Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

docДекларация 1

docДекларация 2

docДекларация 3

docДекларация 4

docxЗаявление за Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и План за безопасност и здраве

docОпис на внесените проектни материали по преписка

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос