Околна среда

Политиката на Община Момчилград по управление на околната среда се изпълнява от отдел „Екология и и опазване на околната среда”. Приоритет на общината в тази сфера е екологосъобразното управление на отпадъците, разделното им събиране и рециклиране, за да се намали депонираният отпадък и налозите за битови отпадъци да рефлектират минимално върху гражданите.

Изграждането на подземните контейнери е част от последователната политика на общинска администрация в сферата на екологията. Реализирана е модерна инвестиция за изграждане на подземни контейнери, която да допринесе за развитието на Момчилград като съвременен европейски град. Средствата, отпуснати от РИОСВ - Хасково, са отчисления от такса смет, които община Момчилград ежегодно плаща по Закона за управление на отпадъците. Проектът е поредният реализиран със средства от отчисленията.

Ежегодно, по инициатива на отдел „Екология и опазване на околната среда“, кметовете на кметства и по предписание на Регионална инспекция на околната среда и водите – Хасково се почистват нерегламентирани сметища на територията на община Момчилград.

Приоритетно и усилено се работи за овладяване популацията на безстопанствените животни на територията на общината. През 2022 г. Община Момчилград се включи в изграждането на приют за безстопанствени животни, който ще обслужва всички общини от област Кърджали. 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос