РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ, ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 154 ОТ ЗУТ ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2021 г.

Дата

Възложител

Наименование

Местонахождение

1

25.01

„Цетин България” ЕАД, ЕИК: 206149191

Преустройство на съществуваща базова станция № 6040 на „ЦЕТИН България” ЕАД”

Сграда с идент. 48996.104.159.7, УПИ I, кв. 49, Момчилград

2

03.02

„Електроразпределение Юг” ЕАД, ЕИК: 115552190

(по чл. 150 от ЗУТ)

„Външно електрозахранване на „Жилищна сграда с гаражи, магазин за нехранителни стоки и ателие” в УПИ LIII, кв. 56 по ПУП на гр. Момчилград”

Момчилград

3

03.02

„Електроразпределение Юг” ЕАД, ЕИК: 115552190

(по чл. 150 от ЗУТ)

„Външно електрозахранване на „Жилищна сграда с търговски партер” в УПИ XXXIV, кв.56 по ПУП на гр. Момчилград”

Момчилград

4

19.02

К. С. А.
ОТТЕГЛЕНО
ЗАП. 4/2021 г. на гл. арх.

„Преустройство на съществуваща едноетажна стопанска сграда, пристройка и надстройка на основно застрояване за мандра”

УПИ XVIII – „за производство и складови дейности”, кв. 58, Момчилград

5

19.02

„Електроразпределение Юг” ЕАД, ЕИК: 115552190

(по чл. 150 от ЗУТ)

„Нов БКТП 20/04.V в ПИ 48996.36.50 по КККР на гр. Момчилград, кабелни линии 20kV и 0,4kV”

ПИ 48996.36.50 и 51, зем. Момчилград

6

24.02

Л. С. Д.

„Еднофамилна жилищна сграда”

ПИ 48996.39.174, зем. Момчилград

7

24.02

Н. М. Е. и Н. Х. И.

„Еднофамилна жилищна сграда”

УПИ V-69, рег. кв. 5, с. Прогрес

8

18.03

М. Х. Б. и Ф. М. Б.

„ГАРАЖ” (8/4 м. – 32 м²)

НУПИ, с. Седлари

9

24.03

Ш. М. А.

„Стопанска сграда на доп. застр. за отглеждане на дом. животни”

ПИ 57892.17.55,

зем. на с. Постник

10

05.04

Изпълнителна агенция по горите; „Теленор България” ЕАД; „Мобилтел” ЕАД; „Българска телекомуникационна компания” ЕАД

ОТТЕГЛЕНО по АПК
ЗАП. 8/2021 г. на гл. арх.

„Преустройство на съществуваща ППС № 6175 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД и изграждане на нова ППС KRZ0101.A00 „ZVEZDEL” на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД и нова ППС за глас и/или данни PD2134 „ZVEZDEL_TELENOR_COLO” на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД”

ПИ 30452.11.733
з-ще на с. Звездел

11

05.04

Изпълнителна агенция по горите; „Мобилтел” ЕАД

РЕШЕНИЕ № 2/2021 г. по АПК

„Изграждане на ППС KRZ0058.A000 „КАРКАДЖИК” на „А1 България” ЕАД с честотен обхват 900-2100 MHz”

ПИ 58757.1.1192
з-ще на с. Птичар

12

21.04

М. И. Р.

„Еднофамилна жилищна сграда”

НУПИ, с. Седлари

13

21.04

Община Момчилград

„Подмяна на улично осветление на ул. „Гюмюрджинска“, гр. Момчилград”

ПИ с идент. 48996.103.227 и 48996.104.309

14

29.04

СС „БЛОК БДЖ” ул. „Пролет” № 8 гр. Момчилград, община Момчилград, код по БУЛСТАТ 177077715 и Ю. М. О.

Повдигателно съоръжение (платформен подемник) в общите части на сграда в режим на етажна собственост с идент. 48996.105.179.1 по КККР на град Момчилград за осигуряване на достъпна жилищна среда за сграда с идент. 48996.105.179.1, вх. „А”, в частност за отделен самостоятелен обект/жилище с идент. 48996.105.179.1.4

УПИ XI-за жилищно строителство, кв. 86 по плана на гр. Момчилград

15

29.04

СС „АРЕНА, гр. Момчилград, ул. Гюмюрджинска № 11”, код по БУЛСТАТ 177000327 и Н. М. С.

Повдигателно съоръжение (платформен подемник от сутеренен до първи етаж до достигане на асансьор) в общите части на сграда в режим на етажна собственост с идент. 48996.103.189.2 по КККР на град Момчилград и изграждане на рампа в ПИ с идент. 48996.103.189 по КККР на град Момчилград ЗА осигуряване на достъпна жилищна среда за сграда с идент. 48996.103.189.2, вх. „А”, в частност за отделен самостоятелен обект/жилище с идент. 48996.103.189.2.20

УПИ I, кв. 6 по плана на гр. Момчилград

16

29.04

СС "БЛОК 2-3, гр. Момчилград, ул. Хаджи Димитър № 19А", код по БУЛСТАТ 176856425, И. Р. А. и М.Р.А.

Повдигателно съоръжение (платформен подемник) в общите части на сграда в режим на етажна собственост с идент. 48996.103.34.2 по КККР на град Момчилград за осигуряване на достъпна жилищна среда в частност до отделен самостоятелен обект/жилище с идент. 48996.103.34.2.26, бл. 3, вх. Б, ет. 4, ап. 26

УПИ I-ЗА ЖИЛ. С-ВО, кв. 83 по плана на гр. Момчилград

17

29.04

СС „БЛОК БАЛКАН”, ул. Чучулига № 8 - гр. Момчилград, община Момчилград", код по БУЛСТАТ 177100181 и Г. С. Д.

Повдигателно съоръжение (платформен подемник) в общите части на сграда в режим на етажна собственост с идент. 48996.104.154.1 по КККР на град Момчилград и изграждане на рампа в ПИ с идент. 48996.104.154 по КККР на град Момчилград за осигуряване на достъпна жилищна среда за сграда с идент. 48996.104.154.1, вх. „А”, в частност за отделен самостоятелен обект/жилище с идент. 48996.104.154.1.4 на етаж 2

УПИ V-727, кв. 42 по плана на гр. Момчилград

18

29.04

Х. А. А.

Повдигателно съоръжение (платформен подемник) в еднофамилна жилищна сграда и изграждане на рампа

УПИ I, кв. 2 по плана с. Загорско

19

29.04

И. А. А., А. Ю. А. и М. А. В.

Повдигателно съоръжение (вертикална инвалидна платформа) и изграждане на рампа за осигуряване на достъпна жилищна среда за съществуваща еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 48996.105.109.2

УПИ VII-486/ПИ 48996.105.109, кв. 23, гр. Момчилград

20

05.05

С. С. Я.

„Жилищна сграда с търговски обект”

УПИ VII-233 „за жил.строителство”, кв. № 15, с. Груево

21

05.05

М. С. Д.

„Преустройство и реконструкция на западната половина на съществуваща жилищна сграда с идент. 48996.105.455.1 (бивш 48996.105.289.1) по КККР с цел осигуряване на достъпна жилищна среда”

УПИ V/ПИ с идент. 48996.105.455 (бивш 48996.105.289 и стар пл. сн. № 647), рег. кв. № 38, гр. Момчилград

22

11.05

„ИКОНУС - ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ” ЕООД, ЕИК: 126655448

„Склад за готова продукция (пелети за отопление)”

ПИ с идент. 48996.4.16 (стар номер 004016), м. „Чешме Башъ” по КККР на гр. Момчилград

23

12.05

Ф. Я.С.

„Реконструкция и преустройство на жилищна сграда”

НУПИ в м. Дружба, с. Балабаново

24

08.06

ЕТ „СЕФА - СЕВДИЕ ЮСЕИН”, ЕИК: 108537117, Физическо лице – търговец: С.Х.Ю.

(по чл. 150 от ЗУТ)

„Преустройство и надстройка на фурна за хляб в многофамилна жилищна сграда с гаражи”

УПИ X-1768, кв. 24 град Момчилград

25

14.06

„МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ”

(Етапност)

„МОЛИТВЕН ДОМ – ДЖАМИЯ”

УПИ ІІ, кв. 73 по ПУП гр. Момчилград

26

14.07

„Електроразпределение Юг” ЕАД, ЕИК: 115552190

(по чл. 150 от ЗУТ)                          

„Външно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда с търговски партер и подземен гараж” в УПИ XIV-510, кв. 31 по плана на гр. Момчилград”

ПИ с идент. 48996.105.427 и 48996.105.431, гр. Момчилград

27

19.07

1.А.Х.Б. 2. О. О.Б.

„Гараж на допълващо застрояване”

УПИ VII/ПИ 48996.105.278, кв. 90 по плана на гр. Момчилград

28

19.07

К. А. Б.

„Едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар”

ПИ с идент. 17988.17.15 по КККР на с. Груево

29

19.07

„ЯЙЦЕПРОМ”АД, ЕИК: 108016819

„Фотоволтаична електрическа централа без присъединяване към електроразпределителната мрежа с инсталирана мощност 120 KW на покриви на съществуващи сгради с идент. 48996.76.75.9 и 48996.76.75.17”

ПИ с идент. 48996.76.75 по КККР на гр. Момчилград

30

04.08

Н. Р. А.

„Еднофамилна жилищна сграда”

УПИ XVI-56, кв. 7, по плана на с. Птичар

31

04.08

М.С.М.

„Жилищна сграда с магазин за авточасти, автомивка и автосервиз с допълващо застрояване – работилница”

УПИ XX-938, кв. 54 по ПУП на гр. Момчилград

32

12.08

Й. И. Й. и М.Г. В. – Й.

„Еднофамилна жилищна сграда”

УПИ XIII, кв. 39, гр. Момчилград

33

13.08

„ В и К” ООД

„Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград”

гр. Момчилград

34

13.08

А.Ю. М.

„Еднофамилна жилищна сграда на основно застрояване и гараж на допълващо застрояване, допрян до основното застрояване в УПИ и свързано с допълващо застрояване в съседен УПИ VI-82”

ПИ с идент. 48996.39.91 по плана на гр. Момчилград

35

13.08

М. Б. Ш.

„Еднофамилна жилищна сграда на основно застрояване и гараж на допълващо застрояване, допрян до основното застрояване в УПИ и свързано с допълващо застрояване в съседен УПИ VII-82”

ПИ с идент. 48996.39.90 по плана на гр. Момчилград

36

10.09

„ЕКСТАЗ ПЛЮС” ЕООД, ЕИК: 200855760

„Промяна на предназначението на съществуваща складова сграда за напитки и опаковки в търговски обект”

ПИ с идент. 48996.104.289 по плана на гр. Момчилград

37

13.09

С.К. Х.

„Еднофамилна жилищна сграда на основно застрояване и водоплътна изгребна яма като второстепенна постройка на допълващото застрояване”

ПИ с идент. 02292.4.163, с. Балабаново

38

14.09

„ДЕКСА АГРО” ЕООД, ЕИК: 202329780

„Монтаж на фотоволтаична централа за собствена консумация с инсталирана мощност 400 kw на покриви на съществуващи сгради с идент. 02155.10.65.1 и 02155.10.65.2”

ПИ с идент. 02155.10.65, зем. на с. Багрянка

39

08.10

„МОНИК ФЕШЪН” ЕООД, ЕИК: 175282340

„Фотоволтаична система за производство на ток до 30 kWp – покривен монтаж на съществуваща сграда с идент. 02155.1.118.2”

ПИ с идент. 02155.1.118 (УПИ III, кв. 108, стар номер 000511, устройствена зона Пп) с. Багрянка

40

13.10

О.Й.П.

„„Промяна на предназначението на „Мазе № 6” към СОС 48996.104.97.1.30 по КККР на гр. Момчилград–апартамент № 6 и обособяване на складово помещение в Апартамент № 6””

ПИ 48996.104.97, УПИ I-97 „за ЖК”, кв. 18, гр. Момчилград

41

05.11

Н.М. Р.

„Едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в нея”

ПИ с идент. 65961.4.36 по КККР на с. Седлари

42

10.11

„ЦЕНТРАЛ” ЕООД

„Дейности свързани с изкопи и насипи”

ПИ с идент. 48996.106.14 (УПИ XII, кв. 53 по плана на гр. Момчилград,) по КККР на гр. Момчилград

43

10.11

1.„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

2.ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

(по чл. 150 от ЗУТ)

„Външно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда с магазин за хранителни стоки и подземен гараж” в УПИ I, кв. 52 по плана на гр. Момчилград, обл. Кърджали”

УПИ I, кв. 54 по плана на гр. Момчилград

44

11.11

С. Б.Т.

„Едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар”

ПИ с идент. 48996.56.8, м. ЧАКЪЛ АЛТЪ по КККР на гр. Момчилград

 

 

 

 

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос