УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ, ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 154 ОТ ЗУТ ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 2021 г.

Дата

Възложител

Наименование

Местонахождение

1

18.01

С. Х. М.-Х.

„Магазин за промишлени стоки”

УПИ I-664,1767, кв. 39, гр. Момчилград

2

04.02

„Агора Тур” ЕООД, ЕИК 202652932

„Автобаза с автосервиз” с подобект: „автомивка

ПИ 48996.78.2, зем. Момчилград

3

04.02

М. М. К.

„Жилищна сграда”

ПИ 02155.1.84, зем. Багрянка

4

19.02

"Родопастрой" ООД, ЕИК 108074904

„Фризьорски салон”

УПИ XV-448, кв. 16, гр. Момчилград

5

25.02

Н. М.Х.

„Ветеринарна Амбулатория”

УПИ X, 48996.105.267.1.1, кв. 39, гр. Момчилград

6

18.03

Г. Б. Х.

„Двуфамилна жилищна сграда”

УПИ XLV, кв. 70, гр. Момчилград
ПИ 48996.101.18.1

7

29.04

„ЕСТЕ +” ЕООД, ЕИК 203694037 и „НЕСТЕ+” ООД, ЕИК 203640518

„Многофамилна жилищна сграда с търговски партер”

УПИ XXX, кв. 45, гр. Момчилград

8

15.06

РОДОПИ БАЙКАЛ” ООД

„Жилищна сграда”

ПИ 48996.39.50, гр. Момчилград

9

24.06

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

„Външно електрозахранване на „Жилищна сграда с гаражи, магазин за нехранителни стоки и ателие” в УПИ LIII, кв. 56 по ПУП на гр. Момчилград”

УПИ LIII, кв. 56 по ПУП на гр. Момчилград

10

24.06

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

„Външно електрозахранване на „Жилищна сграда с търговски партер” в УПИ XXXIV, кв.56 по ПУП на гр. Момчилград”

УПИ XXXIV, кв.56 по ПУП на гр. Момчилград

11

08.07

С. Р. М.

„Стопанска сграда” (Складова сграда – сеновал)

17988.40.19, зем. на село Груево

12

13.08

Ш. М. А.

„Стопанска сграда на допълващо застрояване за отглеждане на домашни животни”

ПИ с идент. 57892.17.55, зем. на с. Постник

13

24.08

Н.И. Р.

„Жилищна сграда с гаражи, магазин за нехранителни стоки и ателие”

УПИ LIII, квартал 56 по плана на град Момчилград

14

30.08

Р. Ю. Д.

„Преустройство, пристройка и надстройка на авторемонтна работилница” с подобект: „пристройка на първи етаж към автосервиз и надстройка за шивашко ателие (битови услуги) и търговска площ”

ПИ с идентификатор 02155.1.124 по КККР на с. Багрянка

15

01.10

Е.И.Х.

„Преустройство на апартаменти с идентификатори 48996.500.18.1.11 и 48996.500.1.12”

ПИ 48996.500.18, зем. гр. Момчилград

16

08.10

1.СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „БЛОК БДЖ” ул. „ПРОЛЕТ” № 8 гр. МОМЧИЛГРАД, община МОМЧИЛГРАД, код по БУЛСТАТ 177077715;

2.Ю. М. О.

„„ПОВДИГАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ (платформен подемник) в общите части на сграда в режим на етажна собственост с идент. 48996.105.179.1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА за сграда с идент. 48996.105.179.1, вх. „А””

ПИ 48996.105.179 в гр. Момчилград

17

08.10

1.СДРУЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „АРЕНА, гр. Момчилград, ул. Гюмюрджинска № 11”, код по БУЛСТАТ 177000327;

2.Н.М. С.

„„ПОВДИГАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ (платформен подемник) в общите части на сграда в режим на етажна собственост с идент. 48996.103.189.2 И ИЗГРАЖДАНЕ НА РАМПА в ПИ с идент. 48996.103.189 по КККР на град Момчилград ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА за сграда с идент. 48996.103.189.2, вх. „А””

ПИ 48996.103.189 в гр. Момчилград

18

08.10

1.СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „БЛОК БАЛКАН”, ул. Чучулига № 8 - гр. Момчилград, община Момчилград", код по БУЛСТАТ 17710018;

2. Г.С. Д.

„„ПОВДИГАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ (платформен подемник) в общите части на сграда в режим на етажна собственост с идент. 48996.104.154.1 И ИЗГРАЖДАНЕ НА РАМПА в ПИ с идент. 48996.104.154 по КККР на град Момчилград ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА за сграда с идент. 48996.104.154.1, вх. „А””

ПИ 48996.104.154 в гр. Момчилград

19

15.10

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД, ЕИК: 000235984

„„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКИНГ С ВХОД ОТ УЛИЦА „ГЮМЮРДЖИНСКА” О.Т. 587 ДО О.Т. 540 И ИЗХОД КЪМ УЛ. „26-ДЕКЕМВРИ” ОТ О.Т. 841 ДО О.Т. 842, НАХОДЯЩ СЕ В КВ. 96А, ГР. МОМЧИЛГРАД, ОБЩ. МОМЧИЛГРАД””

ПИ 48996.104.308 в гр. Момчилград

20

21.10

1. „МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ”;

2.„ТАТУЛ ФАРМА” ООД

„Сграда 1 – офис сграда с търговски обекти, жилища и ателиета, сграда 2 – многофамилна жилищна сграда с два входа, подземен паркинг, търговски обекти и ателие”

УПИ  XXV - 369, кв. 16, гр. Момчилград (ПИ с идент. по КККР 48996.104.369)

21

22.10

А. Б. Ю.

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВНАТА ПЛОЧА НА МАСИВЕН ГАРАЖ С ПОВДИГАНЕ НА НИВОТО ДО ИЗРАВНЯВАНЕ СЪС СЪСЕДНИТЕ ГАРАЖИ В УПИ VII И VI”

УПИ VII (ПИ с идентификатор 48996.103.171 по КККР на гр. Момчилград, общ. Момчилград – урбанизирана територия), кв. 5 по плана на гр. Момчилград

22

27.10

Н. Х. М.

„ТРИЕТАЖНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ФРИЗЬОРСКИ САЛОН И ЖИЛИЩА”

УПИ IX, бивш  УПИ VII (ПИ с идентификатор 48996.103.57 по КККР на гр. Момчилград, общ. Момчилград, кв. 113 по плана на гр. Момчилград

 

 

 

 

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос