ОУ ,,Никола Йонков Вапцаров” – с. Звездел

   Училището в с.Звездел води началото си от далечната 1930 година, когато първите двадесет ученика са обучавани от Янаки Патов в помещение, лишено от елементарни условия за работа. През следващите учебни години броят на учениците започва постепенно да нараства, а това налага и необходимостта от по-голяма сграда.

17017210 1359510387402794 3858137994442583774 o

    През учебната 1949/50 година училището прераства в прогимназия с обучение на ученици от I до VII клас. През 1951/52 учебна година училището става средищно и броят на учениците достига 711.

   В периода 1952/54г. се построява нова училищна сграда с 10 класни стаи и една работилница за обучаване на учениците от прогимназията.

   От 1979/80 до 1981/82 учебна година се извършва основен ремонт на сградата, като се поставя перлито-бетонна плоча на част от нея.

    През 1982 г. училището в с.Звездел се обучават 477 ученика, обхванати в 18 паралелки.

    Осъществява се водоснабдяването на училищната сграда. През 2000 г. се маха покрива на училището и се наливат плочи.Децата започват да учат в пансионите.

   Продължилият тригодишен ремонт приключва и учебната 2003/2004г. се провежда в ремонтираната училищна сграда. Тя е с парно отопление и вътрешен санитарен възел. В края на учебната 2004/2005 г. се оборудва компютърната зала, а половината от осмокласниците завършват с отличен успех.

   През учебната 2006/2007г. филиалът в с.Конче е закрит, а в Звездел се обучават 150 ученика. Направена е изолация на училищната сграда, поставени са ПВЦ прозорци, монтират се бели класни дъски и се осигурява столово хранене. 

   Непрекъснатото обновяване и обогатяване на материалната база през всичките тези години разкрива облика на училището такова, каквото го виждаме днес –  желана територия за ученици и учители. 

   През учебната 2010/11г.  училището в с.Звездел преминава към целодневна организация на учебния процес.58033174 2285934838093673 1567677674518740992 o

   Училищният колектив от ученици и учители винаги са заемали важно място в културния живот на селото. Няма празник, в който учениците да не са участвали с подходящи литературно-музикални програми 

ОУ,,Никола Йонков Вапцаров”- с.Звездел участва в национални и европейски проекти:

·         ,,Живот като едно семейство”-  учениците представиха обичаите при българската и турската сватба.

·         Проект,,Искам да успея”

·         Проект,, Интерактивно обучение в подкрепа на интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в община Момчилград”

·         ,,Не сме различни” по оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси”.

·         Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности Твоят час“

·         Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

·         BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

    Ръководството на училището и целият колектив, който работи в негo, продължава да издига авторитета на учебното заведение, като се стреми да надгражда постигнатото през годините и да утвърди  ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ като образцово българско училище.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос