ПГ по ТХВП "Св.Св.Кирил и Методий" - гр. Момчилград

училищеПрофесионална гимназия по туризъм и хранително-вкусовата промишленост „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Момчилград, е наследник на две професионални гимназии:

1. Професионална гимназия по машиностроене и лека промишленост „Васил Левски“ – гр. Момчилград, началото, на която е поставено с акт на Министерски съвет през далечната 1959 година и е първото професионално училище в Община Момчилград. В нея са се обучавали ученици в следните специалности: трактористи-комбайнери, шлосер-монтьори, електромонтьори, електро и газозаварчици, ковач-пресьори, стругаро-фрезисти, заварчици, оператори на металорежещи машини, машинни монтьори, оператори в шевното производство и оператори в тъкачното производство, моделиер-технолози.

2. Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусовата промишленост „Св. Св. Кирил и Методий“ – Момчилград, открита със заповед на Министъра на образованието и науката през 1992 година, в която се е извършвало обучение по следните специалности: технология на тютюна и тютюневите изделия; техника и технология на млякото и млечните изделия; оператор в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия; кулинар; организация на туризма и свободното време; организация на хотелиерството; производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения; производство на кулинарни изделия и напитки.

Днес в Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусовата промишленост „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Момчилград, се обучават 146 ученици от 8 до 12 клас в дневна, задочна и самостоятелна форма на обучение по следните специалности и професии:

· Специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“, професия „Хлебар-сладкар“;

· Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, професия „Готвач”;

· Специалност „Облекла по поръчка“, професия „Модист“;

· Специалност „Кетъринг“, професия „Ресторантьор“;

· Специалност ”Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, професия „Моделиер-технолог на облекло”;

· Специалност „Производство на облекло от текстил”, професия „Оператор в производството на облекло”;

· Специалност „Организация на хотелиерството” , професия „Хотелиер”.

Като специалностите „Производство на хляб и хлебни изделия“ и „Оператор в производството на облекло” са приоритетни на пазара на труда.

Гимназията разполага с четири корпуса: два, от които учебни, разположени на ул. „Маказа“ № 31 и на ул. „Гюмюрджинска“ № 19; корпус за провеждане на практическо обучение по технология на облекло от текстил, разположен на ул. „Дамбалъ“; корпус за провеждане на практическо обучение по готварство и ресторантьорство, разположен на ул. „Спартак“ № 4 и реновиран със средства по НП „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Рационализация на мрежата от професионални училища“; физкултурен салон, библиотека, два компютърни кабинета и високоскоростен безжичен интернет във всички корпуси.

Общият брой на работещите в гимназията е 19 души, от които 6 административен и помощен персонал, и 13 педагогически специалисти, от които 11 старши учители и 2 учители. От тях 2 учители с трета ПКС, 5 учители с четвърта ПКС , 6 - с пета ПКС. Преподавателите се ползват с добро име в общината и областта. Те са личности с гражданска позиция, с отговорност в изпълнението на образователно-възпитателните си функции.

Фактът, че нашите възпитаници са предпочитани на пазара на труда в страната и чужбина, ни прави желани и търсени в Община Момчилград и региона, и е доказателство за това, че училището предлага качествено обучение по всички професии и специалности.

Постигнатите добри резултати от учебно-възпитателния процес са благодарение на: мотивацията на учениците, професионализма на педагогическия колектив, и съпричастността на голяма част от родителите към училищния живот.

През последните пет години гимназията успешно реализира проекти, насочени към оптимизиране на училищната мрежа; подобряване на материално-техническата база на училището, осмисляне на свободното време на учениците чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности; развитие на интересите и творческите способности на учениците; формиране на гражданска култура и култура за ЕС; подобряване на качеството на професионалното обучение и образование чрез провеждане на практическо обучение в реална работна среда; обмен на добри практики с ученици от страната и чужбина; обучение на учениците за работа с деца от специализирани институции; превенция на агресията сред учениците и др.

Към настоящия момент ПГТХВП „Св. Св. Кирил и Методий“ работи по следните проекти и програми:

· Проект № 2019-1-BG01-KA102-061700 „Развиване на предприемачески умения в текстилната индустрия“, финансиран по Програма «Еразъм+» на Европейския съюз, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“.

  • Проект № 2017-1-TR01-KA202-046431 „Viva cuisine through interactive recipes“ по «Еразъм+», Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Стратегически партньорства за професионално образование и обучение.

· Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  • Проект проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех”, по Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж» (2014-2020 г.).
  • Национална програма “Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”.
  • Национална програма „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“.
  • Национална програма „Мотивирани учители“.

През годините клуб БМЧК „Надежда“ към ПГТХВП се наложи като един от водещите младежки клубове, които осъществяват благотворителна и социална дейност в Община Момчилград. Към настоящия момент в гимназията функционират пет клуба за занимания по интереси.

С успешната работа по различни европейски и национални проекти, благотворителна и социална дейност, ПГТХВП „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Момчилград, стимулира възпитаниците си,  в дух на толерантност и разбирателство, да участват активно в свободния обмен на информация, сътрудничество, знания, опит и идеи с връстниците си от страната и чужбина.

220190510_09462420190510_10075527145014_1972245189704249_733089728_o61422026_10157421355242010_4752058559116607488_oIMG_20160511_104008snimksnimka 4snimka

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос