Туристически ресурси

УСЛОВИЯ НА СРЕДАТА

       Община Момчилград обхваща една сравнително малка част от Източнородопския масив и заема площ от 360 кв.км с многообразен и интересен релеф. Населените места са 49 на брой, с един град и 48 села, обособени в 29 кметства и кметски наместничества. Жителите на общината, в зависимост от постоянния и настоящ адрес, варират от 18 000 до 36 000 и по този начин създават един непрестанен и своебразен туристически поток.
        Община Момчилград притежава висок природен потенциал и богата културна история, които са предпоставка за развитие на туризма, както и свързаните с него икономически дейности. Наличието на природни феномени и забележителности, съчетанието на различни релефни форми с благоприятни климатични условия, разнообразна горска растителност и срещани животни, са отлични условия за развитието на отдиха и туризма. Районът е достъпен и е с добри условия за почти всички видове и форми на алтернативен туризъм. Неоценено богаство са многобройните видове билки и редки защитени растителни видове. Умереният климат, чистият въздух, слънчевите дни, малките денонощни и годишни температурни амплитуди,  тепърва ще бъдат оценявани от български и чуждестранни туристи. Градът вече създава предпоставки, а към тях в последно време се прибавят с особен тласък и частните инициативи, насочени пряко към тази сфера. 
       Момчилград е разположен на стратегическо място и е естествен кръстопът, приемащ и насочващ пътнико-потока към Кърджали (14 км), Кирково (36 км), Крумовград (30 км) и Джебел (17 км). В същото време още от 1932 г. старият Мастанли е важна ж.п гара по линията, разделяща страната на две и обединяваща Северна с Южна България – ж.п. линия Русе – Момчилград. Автобусният и автомобилен транспорт са силно развити, с преки линии както до големите градове в страната, така и до страни като Турция, Холандия и Германия. Отварянето на прохода Маказа ще засили пътуванията и посещенията на туристи от Гърция. Това са допълнителни предпоставки Момчилград да се окаже удобен изходен пункт за организиране на туристически посещения до културно-исторически паметници, походи, излети и разходки до природните забележителности в региона.
       Общината разполага с леглови фонд в съществуващите и новостроящи се хотели и станции и има готовност да посрещне нарастващия туристически поток.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос