Административни услуги в туризма

Подаване на справка-декларация за броя на реализираните нощувки

 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Подаване на справка-декларация за броя на реализираните нощувки

Формуляр:
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Правно основание:

 

чл. 116 от Закона за туризма /ЗТ/.

 

Характеристика:
Настоящата услуга цели да опише условията и реда за подаване на справка-декларация за броя на реализираните нощувки.

 

Съгласно чл. 116 от ЗТ лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно да подават информация за реализираните нощувки в съответната община.

 

Процедура по извършване на административната услуга:
I. Компетентен орган:
Справка-декларация за броя на реализираните нощувки се приемат всеки месец от 1 до 15 число на месеца в отдел „Местни данъци и такси" на община Момчилград.

 

ІІ. Заявител:
Заявител е лицето, което извършва хотелиерска дейност в категоризиран туристически обект –място за настаняване.

 

ІІІ. Необходими документи:
1. Справка-декларация с информация за броя реализирани нощувки на настанените туристи за предходния месец;
2. Извадка от регистъра на настанените туристи за отчетения период;

 

ІV. Вътрешен ход на административната услуга:
Справка-декларация по образец с информация за броя на реализираните нощувки на настанените туристи за предходния месец се подава в отдел „Местни данъци и такси" на община Момчилград, ежемесечно до 15-то число.
Информацията се съхранява в статистическите данни за туризма на Община Момчилград.

 

Категоризиране на места за настаняване и средства за подслон

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Категоризиране на средства за подслон или места за настаняване

Формуляри:
Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване: Приложение №5
Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в средство за подслон или място за настаняване: Приложение №7
Формуляр за определяне  категорията на средство за подслон и място за настаняване: Приложение №9

Правно основание:
Закон за туризма /ЗТ/
Наредба за категоризиране на средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения
Наредба за организацията на единната система за туристическа информация
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Момчилград
Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма

Характеристика:
Настоящата услуга цели да опише условията и реда за категоризиране на средства за подслон или места за настаняване от кмета на общината.
Съгласно ЗТ кмета но общината по предложение на общинската експерта комисия по категоризиране, определя категорията на следните туристически обекти:
- средства за подслон /хотели, мотели, вилни и туристически селища/ - категория „една звезда”;
- места за настаняване /бунгала, къмпинги, почивни станции и вили/ - категория „една   звезда”и „две звезди”;

 

- места за настаняване /пансиони, семейни хотели, самостоятелни стаи, къщи/ - категория „една звезда”, „две звезди” и „три звезди”;

Условия, на които трябва да отговаря лицето, за да подаде документи за категоризиране на туристически обект:
Хотелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право
    по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по
    законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава -
    страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. не е производство по ликвидация или несъстоятелност;

Необходими документи за категоризиране на средства за подслон и места за настаняване:
1. Формуляри /заявление, формуляр и справка/ - по образец;

2. Копия от документи за завършено образование, професионалната и езиковата 
    квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията към
    управителя на заявения вид и категория на туристическия обект;

3. Копия от документите за собственост на обекта;

4. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

5. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице 

    условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

6. Нотариално заверено пълномощно – оригинал, когато заявлението се подава от 
    пълномощник;

7. Документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се 
    събират по Закона за туризма;

Забележка: всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от заявителя с  „вярно с оригинала”, подпис и печат;

Процедура по извършване на административната услуга:
Категоризиране на средства за подслон и места за настаняване

Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно – оригинал подава лично заявление за категоризиране на средства за подслон или места за настаняване и изискуемите документи в деловодството на Община Момчилград.

Общинската експертната комисия по категоризация на туристически обекти /ОЕККТО/ разглежда заявлението в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията, посочени по-горе, предлага на кмета на общината да открие процедура по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за открита процедура, валидно за срок от 2 месеца.

Временното удостоверение за открита процедура се изпраща до заявителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 7-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране.

В случай че ОЕККТО констатира нередовности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.

Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в 14-дневния срок, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на ОЕККТО за удължаване на срока. Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок.

Комисията може да вземе решение за удължаване на срока с не повече от 30 дни. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията.

ОЕККТО с мнозинство от две трети от състава й, проверява на място туристическия обект за изпълнение на изискванията по приложение №1 и на минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект, определен в приложение № 2, 3 и 4 съобразно заявената категория от Наредбата на категоризиране на средствата за подслон и местата за настаняване. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

Председателят на ОЕККТО в 7-дневен срок от извършената проверка на място, въз основа на констативния протокол предлага на кмета на общината да започне процедура по определяне на категорията на туристическия обект или за отказ за определяне.

Определянето на категорията на туристическия обект се извършва в срок до два месеца от дата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на кмета на общината по предложение на ОЕККТО.

На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от дата на заповедта. Категорийната символика, включва удостоверение и табела. Тя е унифицирана и се издава по образец, както и се поставя на видно място в туристическият обект.

Такси за категоризиране на туристически обекти:

1. за категоризиране на средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища:
а/ до 30 стаи – 500 лв.;
б/ от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;
в/ от 151 до 300 стаи – 1870 лв.;
г/ от 301 до 500 стаи -2750 лв.;
д/ над 500 стаи – 5000 лв.;

2. за категоризиране на места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги:

а/ до 20 стаи – 250 лв.;
б/ от 21 до 40 стаи – 500 лв.;
в/ от 40 до 60 стаи – 940 лв.;
г/ от 61 до 100 стаи – 2500 лв.;
д/ над 100 стаи – 5000 лв.;
е/ за едно легло в самостоятелна стая – 10 лв.;

Забележка: при подаване на заявлението за категоризиране се заплаща ½ от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата.

Катeгоризиране на заведения за хранене и развлечения

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Категоризиране на заведения за хранене и развлечение

Формуляри:

Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечение: Приложение №6
Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в заведението за хранене и развлечение : Приложение №8
Формуляр за определяне  категорията на заведението за хранене и развлечение: Приложение №10

Правно основание:
Закон за туризма /ЗТ/
Наредба за категоризиране на средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения
Наредба за организацията на единната система за туристическа информация
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Момчилград
Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма

Характеристика:
Настоящата услуга цели да опише условията и реда за категоризиране на заведенията за хранене и развлечения от кмета на общината.
Съгласно ЗТ кмета но общината по предложение на общинската експерта комисия по категоризиране, определя категорията на следните туристически обекти:
- средства за подслон /хотели, мотели, вилни и туристически селища/ и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения - категория „една звезда”;
- места за настаняване /бунгала, къмпинги, почивни станции и вили/ и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения - категория „една   звезда”и „две звезди”;

 

- места за настаняване /пансиони, семейни хотели, самостоятелни стаи, къщи/ и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения - категория „една звезда”, „две звезди” и „три звезди”;
- самостоятелните заведения за хранене и развлечения – категория „една   звезда”и „две звезди”;

Условия, на които трябва да отговаря лицето, за да подаде документи за категоризиране на туристически обект:

Хотелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право
    по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по
    законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава -
    страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. не е производство по ликвидация или несъстоятелност;

Необходими документи за категоризиране на заведение за хранене и развлечения:
1. Формуляри /заявление, формуляр и справка/ - по образец;
2. Копия от документи за завършено образование, професионалната и езиковата 
    квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията към
    управителя на заявения вид и категория на туристическия обект;

 

3. Копия от документите за собственост на обекта;
4. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
5. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице
    условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
6. Нотариално заверено пълномощно – оригинал, когато заявлението се подава от
    пълномощник;
7. Документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се
    събират по Закона за туризма;

Забележка: всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от заявителя с  „вярно с оригинала”, подпис и печат;

Процедура по извършване на административната услуга:
Категоризиране на заведения за хранене и развлечения

Лицето, което извършва или ще извършва ресторантьорство или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно – оригинал подава лично заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения и изискуемите документи в деловодството на Община Момчилград.

Общинската експертната комисия по категоризация на туристически обекти /ОЕККТО/ разглежда заявлението в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията, посочени по-горе, предлага на кмета на общината да открие процедура по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за открита процедура, валидно за срок от 2 месеца.

Временното удостоверение за открита процедура се изпраща до заявителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 7-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране.

В случай че ОЕККТО констатира нередовности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.

Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в 14-дневния срок, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на ОЕККТО за удължаване на срока. Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок.

Комисията може да вземе решение за удължаване на срока с не повече от 30 дни. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията.

ОЕККТО с мнозинство от две трети от състава й, проверява на място туристическия обект за изпълнение на минималните задължителни изисквания към съответното заведение за хранене и развлечение. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

Председателят на ОЕККТО в 7-дневен срок от извършената проверка на място, въз основа на констативния протокол предлага на кмета на общината да започне процедура по определяне на категорията на туристическия обект или за отказ за определяне.

Определянето на категорията на туристическия обект се извършва в срок до два месеца от дата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на кмета на общината по предложение на ОЕККТО.

На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14 -дневен срок от дата на заповедта. Категорийната символика, включва удостоверение и табела. Тя е унифицирана и се издава по образец, както и се поставя на видно място в туристическият обект.

Такси за категоризиране на туристически обекти:

1. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:
а/ до 20 места за сядане – 110 лв.;
б/ от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
в/ от 51 до 150 места за сядане – 500 лв.;
г/ от 151 до 300 места за сядане - 940 лв.;
д/ над 300 места за сядане – 1400 лв.;

Забележка: при подаване на заявлението за категоризиране се заплаща ½ от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата.

Вписване на заявена промяна в обстоятелствата в категоризиран от общината туристически обект

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Вписване на заявена промяна в обстоятелствата в категоризиран от общината туристически обект

Формуляри:
Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър: Приложение №1
Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в туристическия обект съответно:

- места за настаняване или средство за подслон - Приложение №7;

- заведение за хранене и развлечение - Приложение №8;

Правно основание:
Закон за туризма /ЗТ/
Наредба за категоризиране на средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения
Наредба за организацията на единната система за туристическа информация
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Момчилград
Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма

Характеристика:
Настоящата услуга цели да опише условията и реда за вписване на заявена промяна в обстоятелствата  в категоризиран от общината туристически обект.

Процедура по извършване на административната услуга:
Вписване на промени в заявените декларирани данни и обстоятелства за категоризирани средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър са длъжни да заявят писмено в общината промяната  в едномесечен срок от настъпването й.

 

А. При промяна на лицето, извършващо дейност в обекта, новото лице подава следните документи:
1. Формуляри /заявление и справка/ - по образец;
2. Копия от документи за завършено образование, професионалната и езиковата 
    квалификация на управителя на туристическия обект;
3. Копия от документите за собственост на обекта;
4. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице
    условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
5. Документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата   
    съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма;
   
Б. В случаи на промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава заявление за вписване в Националния туристически регистър на настъпилите промени в обстоятелствата, копие от акта за собственост и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ.

Забележка: всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от заявителя с  „вярно с оригинала”, подпис и печат;

В случаите по-горе определената категория на туристическия обект се запазва и се издава ново удостоверение.

Определената категория се запазва и при промяна на наименованието на туристическия обект, в случай, че не е настъпила промяна във вида на обекта, както и при промяна на капацитета на туристическия обект, когато промяната не е настъпила вследствие на реконструкция или разширение.

Издава се ново удостоверение, отразяващо настъпилите промени и се предоставя на лицето, само при връщане на първоначално издаденото. В случай че първоначално издаденото удостоверение е изгубено или унищожено, лицето прилага писмена декларация за обстоятелствата, при които то е изгубено или унищожено.

Такса:
За вписване на настъпили промени в обстоятелствата за регистрираните лица, както и за категоризираните обекти е 150 лв.

Издаване на дубликат на удостоверение за категоризиран обект

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация или на удостоверение за определена категория

Правно основание
Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;
Наредба за организацията на единната система за туристическа информация;
Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

Процедура по извършване на административната услуга
Дубликат на удостоверение се издава при загубване или унищожаване на  първоначално издаденото удостоверение по заявление на лицето с приложена декларация за обстоятелствата, при които удостоверението е загубено или унищожено и такса.

Такса:
За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация или на удостоверение за определена категория се събира такса 100 лв.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос