Структура общинска администрация

Приета с Решение на ОбС – Момчилград № 16/22.01.2020 г., считано от 01.02.2020 г., изм. и доп.  с Решение на ОбС – Момчилград № 185/22.12.2022, считано от 01.02.2023 г. 

Структурни звена и длъжности

Бр.

Ръководство

5

1

1

Кмет, община

1

2

2

Заместник кмет, община

3

3

3

Секретар на община

1

Длъжности на пряко подчинение на кмета

4,75

4

1

Финансов контрольор

1

5

2

Главен архитект

0,75

Звено „Вътрешен одит”

3

6

1

Ръководител звено „Вътрешен одит”

1

7

2

Стажант одитор

2

Кметове на кметства

24

8

1

Кмет, кметство/с. Ауста

1

9

2

Кмет, кметство/с. Багрянка

1

10

3

Кмет, кметство/с. Балабаново

1

11

4

Кмет, кметство/с. Върхари

1

12

5

Кмет, кметство/с. Груево

1

13

6

Кмет, кметство/с. Джелепско

1

14

7

Кмет, кметство/с. Загорско

1

15

8

Кмет, кметство/с. Звездел

1

16

9

Кмет, кметство/с. Карамфил

1

17

10

Кмет, кметство/с. Конче

1

18

11

Кмет, кметство/с. Лале

1

19

12

Кмет, кметство/с. Нановица

1

20

13

Кмет, кметство/с. Неофит Бозвелиево

1

21

14

Кмет, кметство/с. Пазарци

1

22

15

Кмет, кметство/с. Постник

1

23

16

Кмет, кметство/с. Прогрес

1

24

17

Кмет, кметство/с. Птичар

1

25

18

Кмет, кметство/с. Равен

1

26

19

Кмет, кметство/с. Седефче

1

27

20

Кмет, кметство/с. Седлари

1

28

21

Кмет, кметство/с. Синделци

1

29

22

Кмет, кметство/с. Соколино

1

30

23

Кмет, кметство/с. Чайка

1

31

24

Кмет, кметство/с. Чуково

1

Кметски наместници

15

32

1

Кметски наместник/с. Биволяне

1

33

2

Кметски наместник/с. Вряло

1

34

3

Кметски наместник/с. Горско Дюлево

1

35

4

Кметски наместник/с. Гургулица

1

36

5

Кметски наместник/с. Девинци

1

37

6

Кметски наместник /с. Кос

1

38

7

Кметски наместник /с. Кременец

1

39

8

Кметски наместник /с. Каменец

1

40

9

Кметски наместник /с. Пиявец

1

41

10

Кметски наместник /с. Плешинци

1

42

11

Кметски наместник /с. Ралица

1

43

12

Кметски наместник /с.Садовица

1

44

13

Кметски наместник /с. Свобода

1

45

14

Кметски наместник /с. Татул

1

46

15

Кметски наместник /с. Чобанка

1

A

A

Обща администрация

I

I

Отдел „Финансово-стопански дейности”

11

47

1

Началник отдел (Гл. счетоводител)

1

48

2

Главен експерт/Бюджет и ТРЗ

1

49

3

Младши експерт/Бюджет

1

50

4

Старши счетоводител

2

51

5

Счетоводител

1

52

6

Старши специалист/ТРЗ, Касиер - счетоводител

1

53

7

Главен специалист/Общинска собственост

1

54

8

Специалист/Общинска собственост

1

55

9

Изпълнител/Домакин, склад

1

56

10

Технически сътрудник

1

II

II

Отдел „Канцелария и протокол”

9

57

1

Началник отдел

1

58

2

Главен експерт/Инф. обслужване и технологии

1

59

3

Главен специалист/Човешки ресурси

1

60

4

Старши експерт/Връзки с обществеността и Протокол

1

61

5

Старши eксперт/Класиф. информация и деловодство

1

62

6

Старши спец./Информация, жалби и приемна на кмета

1

63

7

Специалист/Технически сътрудник

3

Специализирана администрация

III

III

Отдел „ГРАО”

7

64

1

Началник отдел

1

65

2

Главен експерт/Архив

1

66

3

Старши експерт/ГРАО

1

67

4

Старши специалист/ГРАО

2

68

6

Технически сътрудник

2

IV

IV

Отдел „Транспорт, търговия, селско и горско стопанство”

7

69

1

Началник отдел

1

70

2

Старши експерт/Селско и горско стопанство

2

71

3

Младши експерт/Селско и горско стопанство

1

72

4

Младши експерт/Упр-е и стопанисване на транспортните средства, рекламна дейност и търговия

1

73

5

Старши специалист/Селско и горско стопанство

1

74

6

Специалист/Селско и горско стопанство

1

V

V

Отдел „Екология и опазване на околната среда”

8

75

1

Началник отдел

1

76

2

Старши експерт/Екология и чистота

1

77

3

Младши експерт/ Екология и чистота

1

77

4

Специалист/ Екология и чистота

1

78

5

Старши специалист/Чистота

1

79

6

Изпълнител/Шофьор, лек автомобил до 9 места

2

80

7

Младши експерт/Гражданска защита и ОМП

1

Отдел „Местни данъци и такси”

7

82

1

Началник отдел

1

83

2

Младши експерт/Местни данъци и такси

1

84

3

Инспектор/Местни данъци и такси

2

86

4

Главен специалист/Местни данъци и такси

1

87

5

Специалист/Събирач на местни такси и наеми

2

VII

VII

Отдел „Хуманитарни дейности”

8

88

1

Началник отдел

1

89

2

Старши експерт/Социални дейности и здравеопазване

1

90

3

Специалист/Туризъм и културни дейности

1

91

4

Счетоводител

2

92

5

Старши специалист/Икономист - счетоводител

1

93

6

Специалист/Спорт и младежки дейности

1

94

7

Секретар, (МКБППМН)

1

Б

Б

Дирекция/Устройство на територията, кадастър и регулация и европейски програми и проекти

21

95

1

Директор Дирекция/Устройство на територията, кадастър и регулация и европейски програми и проекти

1

VІІІ

VІІI

Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”

12

96

1

Началник отдел

1

97

2

Главен експерт/Обществени поръчки

1

98

3

Старши експерт/Строителен контрол и инвестиционни дейности

1

99

4

Старши експерт/Архитектура и устройство на територията

1

100

5

Старши спец./Устройство на територията, кадастър и регулация

2

101

6

Специалист/Строителен контрол и Инвестиционна дейност

1

102

7

Специалист/Строителен контрол

2

103

8

Специалист/Електрически системи

2

104

9

Изпълнител/Техник, електрически системи

1

ІХ

Отдел „Европейски програми и проекти”

8

105

1

Началник отдел

1

106

2

Главен експерт/ Европейски програми и проекти

1

107

3

Старши експерт/Европейски програми и проекти

2

108

4

Младши експерт/Европейски програми и проекти

4

Кмет на община

1

Заместник кметове

3

Кметове на кметства

24

Кметски наместници

15

Обща администрация

25

Специализирана администрация

58,75

Общо

126,75

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос