• Начало
  • Структура общинската администрация

Структура общинска администрация

Приета с Решение на ОбС – Момчилград № 180/22.12.2014 г., считано от 01.01.2015 г., изм. и доп.  с Решение на ОбС – Момчилград № 20/27.11.2015, считано от 25.10.2015 г.

 

Структурни звена и длъжности Бр.
    Ръководство 5
1 1 Кмет, община 1
2 2 Заместник кмет, община 1
3 3 Заместник кмет, община 1
4 4 Заместник кмет, община 1
5 5 Секретар на община 1
       
    Длъжности на пряко подчинение на кмета 3,5
6 1 Финансов контрольор 1
7 I Главен архитект 0,5
  II Звено „Вътрешен одит” 2
8 1 Ръководител звено „Вътрешен одит” 1
9 2 Старши вътрешен одитор 1
       
    Кметове на кметства 39
10 1 Кмет, кметство/с. Ауста 1
11 2 Кмет, кметство/с. Багрянка 1
12 3 Кмет, кметство/с. Балабаново 1
13 4 Кмет, кметство/с.Биволяне 1
14 5 Кмет, кметство/с. Врело 1
15 6 Кмет, кметство/с. Върхари 1
16 7 Кмет, кметство/с. Горско дюлево 1
17 8 Кмет, кметство/с. Груево 1
18 9 Кмет, кметство/с.Гургулица 1
19 10 Кмет, кметство/с.Девинци 1
20 11 Кмет, кметство/с. Джелепско 1
21 12 Кмет, кметство/с. Загорско 1
22 13 Кмет, кметство/с. Звездел 1
23 14 Кмет, кметство/с. Каменец 1
24 15 Кмет, кметство/с. Карамфил 1
25 16 Кмет, кметство/с. Конче 1
26 17 Кмет, кметство/с. Кос 1
27 18 Кмет, кметство/с. Кременец 1
28 19 Кмет, кметство/с. Лале 1
29 20 Кмет, кметство/с. Нановица 1
30 21 Кмет, кметство/с. Неофит Бозвелиево 1
31 22 Кмет, кметство/с. Пазарци 1
32 23 Кмет, кметство/с. Пиявец 1
33 24 Кмет, кметство/с. Плешинци 1
34 25 Кмет, кметство/с. Постник 1
35 26 Кмет, кметство/с. Прогрес 1
36 27 Кмет, кметство/с. Птичар 1
37 28 Кмет, кметство/с. Равен 1
38 29 Кмет, кметство/с. Ралица 1
39 30 Кмет, кмететво/с.Садовица 1
40 31 Кмет, кметство/с. Свобода 1
41 32 Кмет, кметство/с. Седефче 1
42 33 Кмет, кметство/с. Седлари 1
43 34 Кмет, кметство/с. Синделци 1
44 35 Кмет, кметство/с. Соколино 1
45 36 Кмет, кметство/с. Татул 1
46 37 Кмет, кметство/с. Чайка 1
47 38 Кмет, кметство/с. Чобанка 1
48 39 Кмет, кметство/с. Чуково 1
       
    Обща администрация  
A A Обща администрация 23
       
I I Отдел „Финансово-стопански дейности” 11
49 1 Началник отдел (Гл. счетоводител) 1
50 2 Главен експерт/Бюджет и ТРЗ 1
51 3 Мл. експерт/Бюджет 1
52 4 Старши счетоводител 1
53 5 Старши счетоводител 1
54 6 Старши счетоводител 1
55 7 Старши специалист/ТРЗ, Касиер - счетоводител 1
56 8 Главен специалист/Общинска собственост 1
57 9 Специалист/Общинска собственост 1
58 10 Мл. експерт/Управление и стопанисване на транспортните средства и рекламна дейност 1
59 11 Изпълнител/Домакин, склад 1
       
II II Отдел „Канцелария и протокол” 8
60 1 Началник отдел 1
61 2 Гл. експерт/Инф. обслужване и технологии 1
62 3 Главен експерт/Архив 1
63 4 Главен специалист/Човешки ресурси 1
64 5 Старши експерт/Връзки с обществеността и Протокол 1
65 6 Старши eксп./Класиф. информация и деловодство 1
66 7 Старши спец./Информация, жалби и приемна на кмета 1
67 8 Специалист/Технически сътрудник 1
       
    Специализирана администрация 53,5
III III Отдел „ГРАО” 6
68 1 Началник отдел 1
69 2 Старши експерт/ГРАО 1
70 3 Старши специалист/ГРАО 1
71 4 Старши специалист/ГРАО 1
72 5 Старши специалист/ГРАО 1
73 6 Старши спец./Гражданска защита и ОМП 1
       
I I Отдел „Селско и горско стопанство, екология и чистота” 8
74 1 Началник отдел 1
75 2 Гл. експерт/Селско и горско стопанство 1
76 3 Младши експерт/Селско и горско стопанство 1
77 4 Младши експерт/Селско и горско стопанство 1
78 5 Старши специалист/Селско и горско стопанство 1
79 6 Специалист/Селско и горско стопанство - маркировач 1
80 7 Младши експерт/Екология и чистота 1
81 8 Специалист/Административни актове и наказателни постановления 1
       
II II Отдел „Местни данъци и такси” 10
82 1 Началник отдел 1
83 2 Младши експерт/Местни данъци и такси 1
84 3 Инспектор/Местни данъци и такси 1
85 4 Инспектор/Местни данъци и такси 1
86 5 Главен специалист/Местни данъци и такси 1
87 6 Специалист/Събирач на местни такси и наеми 1
88 7 Техн. сътрудник/Събирач на данъци и такси 1
89 8 Техн. сътрудник/Събирач на данъци и такси 1
90 9 Техн. сътрудник/Събирач на данъци и такси 1
91 10 Младши Специалист/Архив и Събирач на данъци и такси 1
       
III III Отдел „Хуманитарни дейности” 9
92 1 Началник отдел 1
93 2 Старши експерт/Социални дейности и здравеопазване 1
94 3 Старши експерт/Туризъм, търговия и културни дейности 1
95 4 Младши експерт/Образование 1
96 5 Старши счетоводител 1
97 6 Старши специалист/Икономист - счетоводител 1
98 7 Специалист/Спорт и младежки дейности 1
99 8 Секретар, (МКБППМН) 1
100 9 Изпълнител/Шофьор, лек автомобил до 9 места 1
       
Б Б Дирекция/Устройство на територията, кадастър и регулация и европейски програми и проекти 20
101 1 Директор Дирекция/Устройство на територията, кадастър и регулация и европейски програми и проекти 1
I I Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” 12
102 1 Началник отдел 1
103 2 Главен експерт/Обществени поръчки 1
104 3 Младши експерт/Строителен контрол и инвестиционни дейности 1
105 4 Младши експерт/Архитектура и устройство на територията 1
106 5 Старши спец./Устройство на територията, кадастър и регулация 1
107 6 Старши спец./Устройство на територията, кадастър и регулация 1
108 7 Старши специалист/Устройство на територията и техническо обслужване 1
109 8 Специалист/Строителен контрол и Инвестиционна дейност 1
110 9 Специалист/Строителен контрол 1
111 10 Специалист/Електрически системи 1
112 11 Изпълнител/Техник, електрически системи 1
113 12 Изпълнител/Техник, електрически системи 1
       
II II Отдел „Европейски програми и проекти” 7
114 1 Началник отдел 1
115 2 Главен експерт/ Европейски програми и проекти 1
116 3 Старши експерт/Европейски програми и проекти 1
117 4 Младши експерт/Европейски програми и проекти 1
118 5 Младши експерт/Европейски програми и проекти 1
119 6 Младши експерт/Европейски програми и проекти 1
120 7 Младши експерт/Европейски програми и проекти 1
       
       
    Кмет на община 1
    Заместник кметове 3
    Кметове на кметства 39
    Кметски наместници 0
    Обща администрация 23
    Специализирана администрация 53,5
    Общо 119,50
       

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос