Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Конкретни цели:

• Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;

• Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;

• Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;

• Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;

• Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;

• Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

 

OБЩИНА МОМЧИЛГРАД уведомява Сдруженията на собственици на многофамилни жилищни сгради, че МРРБ официално публикува утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез общинските/районните администрации.

Общият размер на средствата за тази процедура е в размер на 1 129 881 600 лева с ДДС. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. Основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради, достигане на клас на енергопотребление „В“ на многофамилните жилищни сгради, намаление на енергийното потребление на страната,  редуциране на емисиите на парникови газове; постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е 31.05.2023 г.

 

docНасоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“ 

 

Документи за регистрация на Сдружение за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I"

docЗаявление за регистрация 

docПокана за свикване на Общо събрание на собствениците на Етажната собственост - Приложение 

docПротокол от залепване на_поканата за учредване на СС - Приложение №2

docПротоколо от ОС за учредяване на СС - Приложение №3

docСпоразумение за създаване на СС - Приложение 4

docСправка за ССО - Приложение 5

docСписък за създаване на СС

 

Документи за участие на регистрирани Сдружения по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I"

docЗаявление за участие - Приложение №4

docСправка за Собствениците на самостоятелните обекти - Приложение 5

docПокана за свикване на ОС на СС - Приложение №6

docПротокол от залепване на поканата за ОС на СС - Приложение №7

docПротокол от ОС на СС Приложение №8

docxДекларация за осигуряване на достъп - Приложение 9

docxПокана за свикване на ОС на собствениците ЕС - Приложение 10

docxПротокол от залепване на поканата за ОС на собствениците - Приложение 11

docxПротокол от ОС на собствениците ЕС - Приложение 12

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Регистрирани Сдружения на собствениците на етажна собственост в Община Момчилград

docКритерии за оценка на качеството

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ:

Насоките за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МРРБ www.mrrb.bg, раздел „Проекти по НПВУ“, секция „Процедури по НПВУ“, подсекция „Процедури, отворени за кандидатстване“, Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, както и на портала на ИСУН 2020:

mrrb.government.bg 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос