Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024

 

Изборни документи

Подаване на заявления за гласуване в избори за Народно събрание на 9 юни

Във връзка с насрочените на 09 юни 2024 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, в Центъра за административни услуги, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Момчилград, както и в кметствата и кметските наместничества от Община Момчилград, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва:

 • В периода от 04.2024 г. до 25.05.2024 г. до 17,00 ч., включително кандидатите за членове за Народни представители, членовете на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Заявлението-декларация (docПриложение №77-ЕП/НС), по чл. 34, ал. 1-4 и чл. 114, ал.3 от Изборния кодекс, се прави писмено до Кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано.
 • В периода от 04.2024 г. до 25.05.2024 г. до 17,00 ч., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането (docПриложение  №27 ЕП/НС), чл. 36, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящия адрес на заявителя и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа за самоличност и подпис. Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим електронен подпис.
 • В периода от 04.2024 г. до 25.05.2024 г. до 17,00 ч., включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец (docПриложение  №31- ЕП/НС), чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис.
 • В периода от 29.04.2024 г. до 01.06.2024 г. до 17,00 ч., включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до Кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец Заявлението (docПриложение  №17 -ЕП/НС), по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс. Заявлението се подава собственоръчно подписано.
 • До 03.06.2024 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 25.05.2024 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, съгласно чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението (docПриложение № 31- ЕП/НСтрябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис.

Подаване на заявления за гласуване в избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни

Във връзка с насрочените на 09 юни 2024 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, в Центъра за административни услуги, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Момчилград, както и в кметствата и кметските наместничества от Община Момчилград, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва:

 • До 29.04.2024 г. - 17,00 ч. включително гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателния списък, представя декларация (docПриложение № 21-ЕП), по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България, съгласно чл. 359, ал. 1 от Изборния кодекс.
 • В периода от 04.2024 г. до 25.05.2024 г. до 17,00 ч., включително кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Заявлението-декларация (docПриложение№ 77- ЕП/НС), по чл. 34, ал. 1-4 и чл. 114, ал.3 от Изборния кодекс, се прави писмено до Кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано.
 • В периода от 04.2024 г. до 25.05.2024 г. до 17,00 ч., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането (docПриложение № 26 - ЕП)чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящия адрес на заявителя и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа за самоличност и подпис. Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим електронен подпис.
 • В периода от 04.2024 г. до 25.05.2024 г. до 17,00 ч., включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец (docПриложение № 30-ЕП), чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис.
 • В периода от 29.04.2024 г. до 01.06.2024 г. до 17,00 ч., включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до Кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец Заявлението (docПриложение № 16-ЕП), по чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2-4 от Изборния кодекс. Заявлението се подава собственоръчно подписано.
 • В периода от 29.04.2024 г. до 01.06.2024 г. до 17,00 ч., включително гражданин на друга държава-членка на ЕС, който е вписан в избирателния списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление (docПриложение № 19-ЕП) по чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 от Изборния кодекс до Кмета на общината, кметството или кметския наместник.
 • До 03.06.2024 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 25.05.2024 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, съгласно чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението (docПриложение № 30-ЕПтрябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис.

Адреси на избирателните секции в община Момчилград

Община Секция Населено място код Населено място Адрес      
МОМЧИЛГРАД 001 48996 ГР.МОМЧИЛГРАД Бившата ПГ по машиностроене и лека промишленост "Васил Левски"
МОМЧИЛГРАД 002 48996 ГР.МОМЧИЛГРАД ДГ"Здравец"    
МОМЧИЛГРАД 003 48996 ГР.МОМЧИЛГРАД читалище "Нов живот"    
МОМЧИЛГРАД 004 48996 ГР.МОМЧИЛГРАД ул."Гюмюрджинска"№72-постройка в двора на стадион"Родопи"
МОМЧИЛГРАД 005 48996 ГР.МОМЧИЛГРАД читалище "Нов живот"    
МОМЧИЛГРАД 006 48996 ГР.МОМЧИЛГРАД читалище "Нов живот"    
МОМЧИЛГРАД 007 48996 ГР.МОМЧИЛГРАД ДГ "Щастливо детство"    
МОМЧИЛГРАД 008 48996 ГР.МОМЧИЛГРАД ДГ "Зорница"    
МОМЧИЛГРАД 009 48996 ГР.МОМЧИЛГРАД ДГ "Зорница"    
МОМЧИЛГРАД 010 48996 ГР.МОМЧИЛГРАД Бившата ПГ по машиностроене и лека промишленост "Васил Левски"
МОМЧИЛГРАД 011 48996 ГР.МОМЧИЛГРАД Търговски обект "Къли"    
МОМЧИЛГРАД 012 65797 С.СВОБОДА частна сграда    
МОМЧИЛГРАД 013 17988 С.ГРУЕВО Сградата на читалище "Единство"  
МОМЧИЛГРАД 014 17988 С.ГРУЕВО частна сграда на ул."Извън регулация" № 6  
МОМЧИЛГРАД 015 43493 С.ЛЕТОВНИК частна сграда    
МОМЧИЛГРАД 016 02292 С.БАЛАБАНОВО сградата на бившето училище  
МОМЧИЛГРАД 017 86030 С.ВЪРХАРИ кметството    
МОМЧИЛГРАД 018 65961 С.СЕДЛАРИ мах.Градинка-частна сграда  
МОМЧИЛГРАД 019 65098 С.САДОВИЦА кметството    
МОМЧИЛГРАД 020 30154 С.ЗАГОРСКО кметството    
МОМЧИЛГРАД 021 58757 С.ПТИЧАР кметството    
МОМЧИЛГРАД 022 03258 С.КАМЕНЕЦ частна сграда    
МОМЧИЛГРАД 023 17186 С.ГОРСКО ДЮЛЕВО кметството    
МОМЧИЛГРАД 024 02155 С.БАГРЯНКА сградата на бившето читалище  
МОМЧИЛГРАД 025 59361 С.ПРОГРЕС частна сграда    
МОМЧИЛГРАД 026 81734 С.ЧУКОВО кметството    
МОМЧИЛГРАД 027 12293 С.ВРЕЛО сградата на бившето училище  
МОМЧИЛГРАД 028 56767 С.ПЛЕШИНЦИ частна сграда    
МОМЧИЛГРАД 029 67882 С.СОКОЛИНО сградата на детската градина  
МОМЧИЛГРАД 030 56575 С.ПИЯВЕЦ хранителен магазин    
МОМЧИЛГРАД 031 70785 С.СЕНЦЕ частна сграда    
МОМЧИЛГРАД 033 20755 С.ДЖЕЛЕПСКО кметството    
МОМЧИЛГРАД 034 30452 С.ЗВЕЗДЕЛ читалище "Алеко Константинов"  
МОМЧИЛГРАД 035 00828 С.АУСТА кметството    
МОМЧИЛГРАД 036 55169 С.ПАЗАРЦИ кметството    
МОМЧИЛГРАД 037 36350 С.КАРАМФИЛ кметството    
МОМЧИЛГРАД 038 43102 С.ЛАЛЕ кметството    
МОМЧИЛГРАД 039 38697 С.КОС Младежки клуб    
МОМЧИЛГРАД 040 38409 С.КОНЧЕ кметството    
МОМЧИЛГРАД 041 80131 С.КРЕМЕНЕЦ Пенсионерски клуб    
МОМЧИЛГРАД 042 04008 С.БИВОЛЯНЕ Сградата на ловната дружинка  
МОМЧИЛГРАД 043 66500 С.СИНДЕЛЦИ кметството    
МОМЧИЛГРАД 044 65944 С.СЕДЕФЧЕ кметството    
МОМЧИЛГРАД 045 80087 С.ЧАЙКА кметството    
МОМЧИЛГРАД 046 51473 С.НЕОФИТ БОЗВЕЛИЕВО читалището    
МОМЧИЛГРАД 047 51097 С.НАНОВИЦА кметството    
МОМЧИЛГРАД 048 24966 С.ДЕВИНЦИ кметството    
МОМЧИЛГРАД 049 57892 С.ПОСТНИК Магазин на "СЕЛКООП"    
МОМЧИЛГРАД 050 18126 С.ГУРГУЛИЦА кметството    
МОМЧИЛГРАД 051 61063 С.РАВЕН кметството    
МОМЧИЛГРАД 052 81517 С.ЧОБАНКА Кафе-аператив "БОНИ"    
МОМЧИЛГРАД 053 72134 С.ТАТУЛ частна сграда    
МОМЧИЛГРАД 054 04008 С.БИВОЛЯНЕ кметството    
МОМЧИЛГРАД 055 62147 С.РАЛИЦА частна сграда    
МОМЧИЛГРАД 056 48996 ГР.МОМЧИЛГРАД ул."Бачо Киро"  №12А    

Списък на образуваните секции в община Момчилград, в които ще се произвежда и машинно гласуване 

Област № Област РИК № РИК СИК Адрес ЕКАТТЕ Населено място Брой гласоподаватели
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100001 БИВШАТА ПГ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 48996 гр.Момчилград 1107
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100002 ДГ"ЗДРАВЕЦ" 48996 гр.Момчилград 1353
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100003 ЧИТАЛИЩЕ "НОВ ЖИВОТ" 48996 гр.Момчилград 1012
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100004 ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ УЛ."ГЮМЮРДЖИНСКА" 48996 гр.Момчилград 992
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100005 ЧИТАЛИЩЕ "НОВ ЖИВОТ" 48996 гр.Момчилград 1237
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100006 ЧИТАЛИЩЕ "НОВ ЖИВОТ" 48996 гр.Момчилград 1436
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100007 ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" 48996 гр.Момчилград 1630
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100008 ДГ "ЗОРНИЦА" 48996 гр.Момчилград 1466
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100009 ДГ "ЗОРНИЦА" 48996 гр.Момчилград 1066
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100010 ПГ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 48996 гр.Момчилград 1244
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100011 ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ "КЪЛИ" 48996 гр.Момчилград 1393
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100013 СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ "ЕДИНСТВО" 17988 с.Груево 1125
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100017 КМЕТСТВОТО 86030 с.Върхари 344
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100018 МАХ.ГРАДИНКА-ЧАСТНА СГРАДА 65961 с.Седлари 489
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100020 КМЕТСТВОТО 30154 с.Загорско 312
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100021 КМЕТСТВОТО 58757 с.Птичар 651
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100024 СГРАДАТА НА БИВШЕТО ЧИТАЛИЩЕ 2155 с.Багрянка 408
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100025 ЧАСТНА СГРАДА 59361 с.Прогрес 621
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100026 КМЕТСТВОТО 81734 с.Чуково 514
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100029 СГРАДАТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 67882 с.Соколино 1050
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100033 КМЕТСТВОТО 20755 с.Джелепско 473
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100034 ЧИТАЛИЩЕ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" 30452 с.Звездел 1052
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100035 КМЕТСТВОТО 828 с.Ауста 355
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100036 КМЕТСТВОТО 55169 с.Пазарци 551
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100037 КМЕТСТВОТО 36350 с.Карамфил 666
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100038 КМЕТСТВОТО 43102 с.Лале 524
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100040 КМЕТСТВОТО 38409 с.Конче 822
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100043 КМЕТСТВОТО 66500 с.Синделци 878
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100044 КМЕТСТВОТО 65944 с.Седефче 312
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100045 КМЕТСТВОТО 80087 с.Чайка 510
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100046 ЧИТАЛИЩЕТО 51473 с.Неофит Бозвелиево 697
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100047 КМЕТСТВОТО 51097 с.Нановица 852
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100049 МАГАЗИН НА "СЕЛКООП" 57892 с.Постник 345
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100051 КМЕТСТВОТО 61063 с.Равен 456
9 Кърджали 9 КЪРДЖАЛИ 092100056 УЛ."КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ", ЧАСТНА СГРАДА 48996 гр.Момчилград 1202

Какво означава изискването за уседналост в изборите за членове на Европейски парламент от Република България?

В Изборния кодекс е налице изискване за т.нар. уседналост като условие за упражняване на активното избирателно право – право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат гражданите, които са „живели най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз“, което означава:

- за български гражданин – да има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или постоянен адрес на територията на Република България и настоящ адрес в друга държава – членка на Европейския съюз към 09.03.2024 г.;

- за гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз – да има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава – членка на Европейския съюз към 09.03.2024 г.

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос