Покана за публично обсъждане

На основание чл. 84 от Закона за публичните финанси и чл.24 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,

Община Момчилград обявява публично обсъждане на Проекта за бюджет на общината за 2017 г. за местни дейности, което ще се проведе на 13.12.2016 г. /вторник/ от 10.00 часа в залата на Общинска администрация.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на общината до 12.12.2016 г.

Материалите за обсъждане ще бъдат на разположение на местната общност на интернет страницата на общината и в стая №20 в сградата на общината.

 

xlsПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017 Г. ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ05.12.2016 г.

xlsxПЛАН - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2017 Г.05.12.2016 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос