ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ“ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ В ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД“

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДБОР НА

ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ“

ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ В ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД“

Община Момчилград в качеството ѝ на бенефициент по проект  BG05M9OP001-2.047-0001-C01 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Момчилград“ по процедура BG05M9OP001-2.047 - „МИГ- общини Момчилград и Крумовград” – „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., чрез Водено от общностите местно развитие „МИГ - Общини Момчилград и Крумовград“.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ:

„МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ“ – 1 лице на граждански договор с непълна заетост.

Кандидатите за посочената длъжност трябва да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия по възраст или стаж. При непостъпили документи от кандидати в работоспособна възраст ще бъдат разгледани и документите на кандидати в пенсионна възраст.

Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Медицински специалист“:

  • завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра/фелдшер;
  • професионална дисциплина и отговорност;
  • умения и нагласа за работа в мултикултурна среда;
  • професионален опит в здравните дейности – предимство.

Необходими документи:

  • заявление за кандидатстване;
  • декларация по ЗЗЛД /по образец/;
  • декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
  • автобиография /по образец /;
  • копие от диплома за завършено образование;

Описание на длъжността:

Осъществяване на индивидуални или групови здравни консултации с лицата от целевата група и техните семейства. Това са лица населяващи територията на община Момчилград, представители на ромската общност, хора в риск и/или жертва на дискриминация и други хора в неравностойно положение, хора без квалификация, с ниско или без образование, представители на етнически малцинства, хора населяващи територии с ниска гъстота на населението, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.) Консултациите ще включват: информиране относно здравните права, здравно консултиране и насочване в зависимост от здравния проблем; консултации по превенция на ранната бременност, изоставянето, насърчаване на семейното планиране. Ще бъдат засегнати теми като: Превенция на ХИВ, туберколоза и други значими заболявания като диабет, СПИН и др; Хранителен режим и осигуряване на добра здравословна среда за болните членове на семейството; Проблема за рисковете от хипертония и ССЗ и МСБ.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор на документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч. в кабинет № 26 на Общинска администрация гр. Момчилград, ул. 26-ти декември 12, в срок до 17:00 часа на 21.02.2020 г.

Комплект с документи за кандидатстване ще се получават в кабинет № 26 в сградата на Общинска администрация Момчилград.

Обявата и образците на документите са публикувани и на интернет страницата на Община Момчилград – https://www.momchilgrad.bg/bg/

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация – до 5 работни дни след срока за прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация.

docx01_Заявление_Медицински_специалист.docx

docx02_Декларация_по_чл._107а.docx

docx03_Декларация_ЗЗЛД.docx

doc04_EU_format_CV-BG.doc

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос