Обява

На основание  Решения  №8  протокол №1 от заседание на ОбС-Момчилград , проведено на 31.01.2017 г., №42 протокол №3 от 30.03.2017г. на Общински съвет-Момчилград,  заповед №РД-19-256  от 17.07.2017 година  и във връзка с чл.6,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

  О  Б  Я  В  Я   В  А  М:

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните общински имоти, както следва:

  1. Урегулиран  поземлен имот VІІ,  кв.13 по действащия ПУП на  Момчилград, целият с площ 305 (триста и пет) кв.м, актуван с АЧОС №2464/13.06.2017 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№903/13.06.2017 година ( влючен в програмата под №63) с начална тръжна цена 15 200 лв., без начислен ДДС.
  2. Урегулиран  поземлен имот  І, кв.103 по действащия  ПУП на Момчилград, целият с площ 1655.71 кв.м., актуван с АЧОС №2462/04.04.2017 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№597/05.04.2017 г. ( влючен в програмата под №64)с начална тръжна цена 84 400 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 04.08.2017 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 25.07.2017 г. до 03.08.2017 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 03.08.2017 г.

  1. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на общината: ( инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос