Публични търгове за продажба на Незастроени урегулирани поземлени имоти в гр. Момчилград и в село Нановица

На основание  Решения  №15  протокол №2 от 30.01.2024г.,№39 от протокол №5 от 28.03.2019г.  №64  от протокол №5 от 29.04.2024г. , №30 от протокол №4 от 28.02.2023г. на ОбС-Момчилград , както и  заповеди № РД-19-120/23.03.2023г. и № РД-19- 303  от 06.05.2024 г. на кмета на общината за откриване на процедура за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване и заповед № РД-19- 304  от 06.05.2024 г. за провеждане на повторен търг

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно надваване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ Незастроен урегулиран поземлен имот ХХІІ (двадесет и втори), кв.62 (шестдесет и втори) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед № 367 от 12.12.1988г., целият с площ 380 (триста и осемдесет ) кв.м., актуван с АЧОС № 2648 от 22.02.2019 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№269 от 27.02.2019 година (включен в Програмата под №37) с начална тръжна цена на 18 300  лв., без начислен ДДС.

ІІ.Повторен публичен търг с тайно надваване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ Незастроен урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), кв.19 (деветнадесети) по действащия ПУП на с.Нановица, община Момчилград, одобрен със заповед №205 от 22.06.1989г.,изм.ПУП-ПР със заповед №503/10.11.2009 г. целият с площ 1033 (хиляда тридесет и три) кв.м.,  при граници,  улица, улица –тупик,УПИ І, УПИ ІІІ, УПИ VІ и УПИ V актуван с АЧОС №878 от 16.02.2010 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 179/19.02.2010 г., (включен в Програмата под №3 ) с начална тръжна цена  9 700 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 27.06.2024 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 14.06.2024г. до 26.06.2024 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 26.06.2024 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос