Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ в село Равен

На основание чл.11 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и  разпореждане със земи от общински поземлен фонд на община Момчилград във вр. с чл. 93, във вр. с чл. 86, т. 1, чл. 87, ал. 2, чл. 90 и чл. 92 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Момчилград и заповед № РД-19-65/ 22.02.2024 г. на кмета на Общината.

                                               О  Б   Я   В   Я   В   А

I. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ за срок от десет години, както следва:

№по ред

Землище

Кадастрален № на имота

Площ/дка

НТП

Категория

Нач.год.          наемна цена

1.

Равен

61063.1.671

10,919

нива

       IX

 153,00 лв.

2.

Равен

61063.1.562

  3,118

нива

       IX

   44,00 лв.

3.

Равен

61063.1.406

  1,544

нива

IX

   22,00 лв.

4.

Равен

61063.1.257

  1,920

нива

   27,00 лв.

5,

Равен

61063.500.79

  2,787

нива

IX

   39,50 лв.

II. Търгът  ще се проведе в сградата на общинска администрация – Момчилград на 27.03.2024 г. от 12:00 часа.

Срок за отдаване - 10 /десет/ години.

III. Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 15.03.2024 г. до 26.03.2024 г. срещу такса от 10.00 лв., платима в касата на общината.

IV. Депозит в размер на 10 % от обявената годишна наемна цена следва да се заплати в касата на общината до 16:30 часа на 26.03.2024 г.

В случай, че на търга не се явят кандидати, повторни търгове ще се проведат всяка следваща седмица, по същото време, на същото място и при същите тръжни условия.

За допълнителна информация: телефон 3631/78-64

        

Кмет на община Момчилград:

/ИЛКНУР КЯЗИМ/

 

                     

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос