Публични търгове за отдаване под наем на павилиони за грил скара за барбекю

На основание  Решения №15 от протокол №1 от 30.01.2024 г. за приемане  на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024 г. и във връзка със  заповед №РД-19-38   от 06.02.2024 г. на кмета на общината издадена на основание чл.87, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

О  Б  Я  В  Я  В  А  :

І.Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

1. Павилион №1 (преместваем обект) за грил скара за барбекю с площ 15 кв.м. и открита площ 15 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор  48996.105.487 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Момчилград, с НТП-за търговски обект, комплекс, целият имот актуван с АЧОС №4722/12.09.2023г. ( включен в Програмата под №21)  с начална месечна наемна цена 61.00 лв., без начислен ДДС за срок от пет години.

2. Павилион №2 (преместваем обект) за грил скара за барбекю с площ 15 кв.м. и открита площ 15 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор  48996.105.487 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Момчилград, с НТП-за търговски обект, комплекс, целият имот актуван с АЧОС №4722/12.09.2023г. ( включен в Програмата под №22)  с начална месечна наемна цена 61.00 лв., без начислен ДДС за срок от пет години.

3. Павилион №3 (преместваем обект) за грил скара за барбекю с площ 15 кв.м. и открита площ 15 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор  48996.105.487 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Момчилград, с НТП-за търговски обект, комплекс, целият имот актуван с АЧОС №4722/12.09.2023г. ( включен в Програмата под №23)  с начална месечна наемна цена 61.00 лв., без начислен ДДС за срок от пет години.

4. Павилион №4 (преместваем обект) за грил скара за барбекю с площ 15 кв.м. и открита площ 15 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор  48996.105.487 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Момчилград, с НТП-за търговски обект, комплекс, целият имот актуван с АЧОС №4722/12.09.2023г. ( включен в Програмата под №24)  с начална месечна наемна цена 61.00 лв., без начислен ДДС за срок от пет години.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на  27.02.2024 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 14.02.2024 г. до 26.02.2024 г. срещу такса от 30 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 10% от обявената годишна начална наемна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 26.02.2024 г.

   V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до отдаването под наем на  имотите при същите  условия.

 

Кмет на община Момчилград  (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос