Публични търгове за отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваемо съоръжение(грил скара за барбекю)

На основание  Решения №15 от протокол №1 от 30.01.2024 г. за приемане  на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024 г. и във връзка със  заповед №РД-19-37   от 06.02.2024 г. на кмета на общината издадена на основание чл.87, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

О  Б  Я  В  Я  В  А  :

І.Публичен търг с тайно наддаване  за отдаване под наем на:

1. Общински терен №1 с площ 60 кв.м. за поставяне на преместваемо съоръжение (грил скара за барбекю) по смисъла на чл.56, ал.2 от ЗУТ в условията на чл.55 от ЗУТ, представляващ част от УПИ І, кв.123 по ПУП на Момчилград  и тротоарна площ към ул.”Кочо Честименски” ( включен в Програмата под №19)  с начална месечна наемна цена 78.00 лв. за срок от пет години.

2. Общински терен №2 с площ 60 кв.м. за поставяне на преместваемо съоръжение (грил скара за барбекю) по смисъла на чл.56, ал.2 от ЗУТ в условията на чл.55 от ЗУТ, представляващ част от УПИ І, кв.123 по ПУП на Момчилград  и тротоарна площ към ул.”Кочо Честименски” ( включен в Програмата под №20)  с начална месечна наемна цена 78.00 лв. за срок от пет години.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на  28.02.2024 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 15.02.2024 г. до 27.02.2024 г. срещу такса от 30 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 10% от обявената годишна начална наемна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 27.02.2024 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до отдаването под наем на  имота при същите  условия.

 

Кмет на община Момчилград  (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос