Публичен търг за продажба на незастроени поземлени имоти в село Загорско

На основание  Решения  №8  протокол №2 от 31.01.2023г., №30 от протокол №4 от 28.02.2023г.  на Общински съвет-Момчилград  , както и  заповед № РД-19-462 от 23.11.2023 г. на кмета на общината за откриване на процедура за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно надваване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ(трети),  кв.20 (двадесети)по действащия ПУП на с.Загорско, мах.Писарци, община Момчилград, одобрен със заповед № 993 от 12.09.1968 година,  целият с площ 1080 кв.м., актуван с АЧОС № 4276 от 21.11.2022 г., вписан в службата по вписвания ДВ.№2840/ 21.11.2022 г. (включен в Програмата под №47 ) с начална тръжна цена 11 900 лв., без начислен ДДС.

 2. Незастроен урегулиран поземлен имот ІV(четвърти),  кв.20 (двадесети)по действащия ПУП на с.Загорско, мах.Писарци, община Момчилград, одобрен със заповед № 993 от 12.09.1968 година,  целият с площ 1215 кв.м., актуван с АЧОС № 4277/ 21.11.2022 г., вписан в службата по вписвания ДВ.№2841/ 21.11.2022 г (включен в Програмата под №48 ) с начална тръжна цена  13 200 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 15.12.2023 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 01.12.2023г. до 14.12.2023 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 14.12.2023 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

           

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос