Публичен търг за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ за срок от 10 години в Седлари и Постник

На основание чл.11 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и  разпореждане със земи от общински поземлен фонд на община Момчилград във вр. с чл. 93, във вр. с чл. 86, т. 2, чл. 87, ал. 2, чл. 90 и чл. 92 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Момчилград и заповед № РД-19-445/ 09.11.2023 г. на кмета на Общината.

                                               О  Б   Я   В   Я   В   А 

  • Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ за срок от десет години, както следва:

№по ред

Землище

Кадастрален      № на имота

Площ/дка

НТП

Категория

Нач.год.          наемна цена

1.

Седлари

65961.4.83

   1,076

нива

IV

  20.50 лв.

2.

Седлари

65961.12.14

   1,083

нива

VIII

  16.50 лв.

3.

Постник

57892.17.132

   7,381

нива

V

133.00 лв.

II. Търгът  ще се проведе в сградата на общинска администрация – Момчилград на  24.11.2023 г. от 12:00 часа.

Срок за отдаване - 10 /десет/ години.

III. Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от  16.11.2023 г. до 23.11.2023 г. срещу такса от 10.00 лв., платима в касата на общината.

IV. Депозит в размер на 10 % от обявената годишна наемна цена следва да се заплати в касата на общината до 16:00 часа на 23.11.2023 г.

В случай, че на търга не се явят кандидати, повторни търгове ще се проведат всяка следваща седмица, по същото време, на същото място и при същите тръжни условия.

За допълнителна информация: телефон 3631/78-64

Кмет на община Момчилград: /ИЛКНУР КЯЗИМ/

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос