Публични търгове за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост в село Чуково

На основание  Решения  №8  протокол №2 от 31.01.2023г., №94  от протокол №10 от 27.07.2023г. на ОбС-Момчилград , както и  заповед № РД-19-327   от 14.08.2023 г. на кмета на общината за откриване на процедура за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно надваване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, като следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот І (първи), пл.сн.№34 (тридесет и четвърти), кв.17 (седемнадесети) по действащия ПУП на с.Чуково, община Момчилград , одобрен със заповед № 158/17.06.1988г., целият с площ 570 (петстотин и седемдесет ) кв.м., актуван с АЧОС № 4565 от 15.06.2023 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№1488 от 16.06.2023 година(включен в Програмата под №56 ) с начална тръжна цена 9 000 лв., без начислен ДДС.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ (втори), пл.сн.№34 (тридесет и четвърти), кв.17 (седемнадесети) по действащия ПУП на с.Чуково, община Момчилград , одобрен със заповед № 158/17.06.1988г., целият с площ 600 (шестстотин  ) кв.м., актуван с АЧОС № 4566 от 15.06.2023 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№1489 от 16.06.2023 година (включен в Програмата под №57 ) с начална тръжна цена 9 300 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 06.09.2023 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 18.08.2023г. до 05.09.2023 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 05.09.2023 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос