Публични търгове за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост в село Чуково

На основание  Решения  №8  протокол №2 от 31.01.2023г., №94  от протокол №10 от 27.07.2023г. на ОбС-Момчилград , както и  заповед № РД-19-328   от 14.08.2023 г. на кмета на общината за откриване на процедура за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно надваване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, като следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ (втори), пл.сн.№34 (тридесет и четвърти), кв.14 (четиринадесети) по действащия ПУП на с.Чуково, община Момчилград , одобрен със заповед № 158/17.06.1988г., целият с площ 615 (шестстотин и петнадесет ) кв.м., актуван с АЧОС № 4563 от 15.06.2023 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№1486 от 16.06.2023 година (включен в Програмата под №54 ) с начална тръжна цена 9 500 лв., без начислен ДДС.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ (трети), пл.сн.№34 (тридесет и четвърти), кв.14 (четиринадесети) по действащия ПУП на с.Чуково, община Момчилград , одобрен със заповед № 158/17.06.1988г., целият с площ 610 (шестстотин и десет ) кв.м., актуван с АЧОС № 4564 от 15.06.2023 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№1487 от 16.06.2023 година (включен в Програмата под №55 ) с начална тръжна цена  9 450 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 05.09.2023 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 18.08.2023г. до 04.09.2023 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

  ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 04.09.2023 г.

   V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос