Публичен търг за отдаване под наем на Общински терен за поставяне на преместваемо съоръжение, представляващ част от поземлен имот в Момчилград

На основание  Решение №8  от протокол №2 от 31.01.2023 г. за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023 г.,  заповед №РД-19-218   от 23.03.2023 г. на кмета на общината, чл.12 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи  и за рекламната дейност на територията на община и във връзка с  чл.90,ал.1  от Наредбата за реда    за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград 

О  Б  Я  В  Я  В  А  М:

І.Публичен търг с тайно наддаване  за отдаване под наем на Общински терен с площ 15 кв.м. за поставяне на преместваемо съоръжение, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 48996.104.141 по КККР на гр.Момчилград (номер по предходен план УПИ ІІ, кв.43а), целият имот актуван с АЧОС № 769 от 29.09.2008г., (включен в Програмата под №9) за срок от пет години, съгласно одобрен ЗРП със заповед №129 от 02.07.1993г. с начална месечна наемна цена 37.50 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на  13.06.2023 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 01.06.2023 г. до 12.06.2023 г. срещу такса от 30 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 10% от обявената годишна начална наемна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 12.06.2023 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до отдаването на  имота при същите  условия.

Кмет на община Момчилград  (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос