Публичен търг за продажба нa Неурегулиран поземлен имот в с. Нановица

На основание  Решения  №8  протокол №2 от 31.01.2023г., №61 от протокол №7 от 28.04.2023г.  на Общински съвет-Момчилград  , както и  заповед № РД-19-215   от 23.05.2023 г. на кмета на общината за откриване на процедура за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно надваване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ  Неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия на с.Нановица, мах.Богатска, целият с площ 347 (триста четиридесет и седем ) кв.м., актуван с АЧОС № 4426 от 21.03.2023 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№608 от 23.03.2023 година (включен в Програмата под №52 ) с начална тръжна цена 4000 лева.

IІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 13.06.2023 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 01.06.2023г. до 12.06.2023 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 12.06.2023 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос