Публичен търг с тайно наддаване за продажба  на движими вещи – общинска собственост - Стругове С - 11-МТ

На основание  заповед №РД-19-19  от 16.01.2023 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.43,ал.2 и във връзка с чл.46,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба  на движими вещи – общинска собственост, както следва:

1.Струг С-11-МТ, сериен №4657, година на производство 1984г. с начална тръжна цена 3570 лв.

2.Струг С-11-МТ, сериен №4694, година на производство 1984г. с начална тръжна цена 3570 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на  07.02.2023 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация за всяка движима вещ  всеки работен ден от 23.01       .2023 г. до 06.02.2023 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 06.02.2023 г.

   V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на вещите при същите  условия.

        

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос