Публичен търг за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ за срок от 10 години в село Карамфил

На основание чл.11 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и  разпореждане със земи от общински поземлен фонд на община Момчилград във вр. с чл. 93, във вр. с чл. 86, т. 2, чл. 87, ал. 2, чл. 90 и чл. 92 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Момчилград и заповед № РД-19-440/ 01.12.2022 г. на кмета на Общината.

                                               О  Б   Я   В   Я   В   А

 

I.  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ за срок от десет години, както следва:

№по ред

Землище

Кадастрален      № на имота

Площ/дка

НТП

Категория

Нач.год.          наемна цена

1.

Карамфил

36350.10.157

1.530

нива

VIII

  23.00 лв.

        

           II. Търгът  ще се проведе в сградата на общинска администрация – Момчилград на  20.12.2022 г. от 12:00 часа.

  Срок за отдаване - 10 /десет/ години.

         III. Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от  12.12.2022 г. до 19.12.2022 г. срещу такса от 10.00 лв., платима в касата на общината.

         IV. Депозит в размер на 10 % от обявената годишна наемна цена следва да се заплати в касата на общината до 16:00 часа на 19.12.2022 г.

   В случай, че на търга не се явят кандидати, повторни търгове ще се проведат всяка следваща седмица, по същото време, на същото място и при същите тръжни условия.

   За допълнителна информация: телефон 3631/78-64

           

    Кмет на община Момчилград: /ИЛКНУР КЯЗИМ/

 

                     

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос