Публичен търг за продажба на Неурегулиран поземлен имот в с.Садовица

На основание  Решения  №12  протокол №1 от 28.01.2021 г.и №147 от  протокол №12 от 30.11.2021 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-514  от 17.12.2021 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия на с.Садовица, община Момчилград, целият с площ 1000 (хиляда ) кв.м., с построената в него едноетажна масивна сграда-бивше кметсво със застроена площ 90 (деветдесет) кв.м., актуван с АЧОС № 3538 от 18.10.2021 г., вписан в службата по вписвания ДВ.№2152 от 21.10.2021 година ( включен в Програмата под № 59) с начална тръжна цена 11 900 лв. в т.ч. земя 9000 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 13.01.2022 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 29.12.2021 г. до 12.01.2022 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 12.01.2022 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос