Публичен за продажба на Незастроен урегулиран поземлен имот І, кв.27 в с.Птичар

На основание  Решения  №12  протокол №1 от 28.01.2021 г., №30  взето с протокол №2 от 26.02.2021 г.  на Общински съвет-Момчилград ,както и заповед №РД-19-428/19.10.2021г. на кмета на общината издадена на основание глава VІІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Незастроен урегулиран поземлен имот І (първи), кв.27(двадесет и седми) по действащия ПУП на с.Птичар, община Момчилград, одобрен със заповед №644/16.11.1981 г., целият с площ 635 (шестстотин тридесет и пет) кв.м., актуван с АЧОС № 3219 от 17.12.2020 г., вписан в службата по вписвания ДВ. №2125, 2128 от 21.12.2020 година( включен в Програмата под № 39) с начална тръжна цена 4800 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 19.11.2021 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация всеки работен ден от 05.11.2021 г. до 18.11.2021 г. срещу такса от 50 лв. без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код: DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 18.11.2021 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите условия.

        

        

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос