Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти-частна общинска собственост

На основание  Решения  №12  протокол №1 от 28.01.2021 г., №126  взето с протокол №9 от 30.09.2021 г.  на Общински съвет-Момчилград ,както и заповед №РД-19-427/18.10.2021г.  на кмета на общината издадена на основание глава VІІІ   от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти-частна общинска собственост, както следва:

         1. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ (втори) , пл.сн.№164, кв.12(дванадесети)по действащия ПУП на с.Груево, община Момчилград,  одобрен със заповед №551/16.09.1983 г., целият с площ 630 (шестстотин и тридесет ) кв.м.,  актуван с АЧОС № 3403 от 25.08.2021 г., вписан в службата по вписвания ДВ.№1656 от 26.08.2021 година( включен в Програмата под № 56) с начална тръжна цена 7500 лв., без начислен ДДС.

         2. Незастроен урегулиран поземлен имот ІV (четвърти) , пл.сн.№158, кв.26(двадесет и шести)по действащия ПУП на с.Груево, община Момчилград,  одобрен със заповед №551/16.09.1983 г.,    целият с площ 485 (четиристотин осемдесет и пет ) кв.м.,  актуван с АЧОС № 3342 от 29.07.2021 г., вписан в службата по вписвания ДВ.№1347 от 29.07.2021 година( включен в Програмата под № 57) с начална тръжна цена  5800 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 16.11.2021 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 01.11.2021 г. до 15.11.2021 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 15.11.2021 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

        

        

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос