Повторен публичен търг с тайно  наддаване за продажба на УПИ в с.Пиявец

На основание  Решения  №12  протокол №1 от 28.01.2021 г., №111  взето с протокол №11 от 30.09.2020 г. и  №28 от протокол №2 от 26.02.2021 г.  на Общински съвет-Момчилград ,както и заповеди №РД-19-410/26.10.2020г. и № РД-19-421   от 13.10.2021 г. на кмета на общината издадени на основание глава VІІІ от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І. Повторен публичен търг с тайно  наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот V, кв.11 по действащия ПУП на с.Пиявец, община Момчилград целият с площ 490 кв.м. с построената в него двуетажна масивна сграда, предстваляваща първи етаж-бивша здравна служба, втори етаж-бивше кметство със застроена площ 103 кв.м.,  актуван с АЧОС № 2794 от 20.07.2020 г., вписан в службата по вписвания ДВ.№849,851 от 21.07.2020 година (включен в Програмата под №38)  с начална тръжна цена  8600 лв.  в т.ч.земя 2100 лв.,без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 02.11.2021 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 20.10.2021 г. до 01.11.2021 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 01.11.2021 г.

 V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

 

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос