Публичен търг за продажба на Незастроен урегулиран поземлен имот в кв.4 по действащия ПУП на с.Върхари

На основание  Решения  №12  протокол №1 от 28.01.2021 г.и №111 от  протокол №8 от 29.07.2021 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-393  от 21.09.2021 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Незастроен урегулиран поземлен имот VІ (шести), кв.4 (четвърти)по действащия ПУП на с.Върхари, община Момчилград, одобрен със заповед №РД-19-128/31.03.2021 г.,    целият с площ 600 (шестстотин) кв.м., актуван с АЧОС № 3298 от 29.06.2021 г., вписан в службата по вписвания ДВ. №1139 от 29.06.2021 година ( включен в Програмата под № 52) с начална тръжна цена 5 650 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 13.10.2021 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 01.10.2021 г. до 12.10.2021 г. срещу такса от 50 лв. без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код: DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 12.10.2021 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторeн ще се проведe след седем дни и така до продажбата на имота при същите условия.

        

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос