Повторен публичен търг за продажба на Урегулиран поземлен имот ІV по действащия ПУП на с. Птичар

На основание Решения №12 протокол №1 от 28.01.2021 г., №162  взето с протокол №12 от 27.10.2016 г. и №28 от протокол №2 от 26.02.2021 г. на Общински съвет-Момчилград, както и заповеди №РД-19-582/11.11.2016г. и № РД-19-353  от 26.08.2021 г. на кмета на общината издадени на основание глава VІІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот ІV, пл.сн. №169, кв.14 по действащия ПУП на с.Птичар, община Момчилград, целият с площ 660 кв. м. (шестстотгин и шестдесет) кв.м, актуван с АЧОС №2447/11.10.2016 г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№1630/11.10.2016 година (Решение №162/27.10.2016 г.)  с начална тръжна цена  4 900 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 24.09.2021 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 10.09.2021 г. до 23.09.2021 г. срещу такса от 50 лв. без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код: DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 23.09.2021 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите условия.

       

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос