Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОбПФ

О Б Я В А

На основание чл.11 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общински поземлен фонд на община Момчилград, във връзка с чл.3, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси по отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество и заповед № РД-19-130 от 22.02.2016г. на кмета на общината.

О Б Я В Я В А

І. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОбПФ за срок от десет години, както следва:

№ по ред

Землище/местност

№ на имота

Площ/дка

НТП

Категория

НАЧАЛНА ГОДИШНА НАЕМНА ЦЕНА

1.

Кос

010463

3.375

нива

9

47.00

2.

Балабаново

002122

9.073

нива

8

136.00

3.

Гургулица

000100

1.309

нива

9

18.00

4.

Момчилград

072017

1.044

нива

4

20.00

5.

Момчилград

072018

0.957

нива

4

18.00

6.

Момчилград

008001

1.956

нива

8

29.00

ІІ. Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 15.03.2016 г. от 12 часа.

ІІІ. Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 07.03.2016 г. до 14.03.2016 г. срещу такса от 10 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV. Депозит в размер на 10% от обявената годишна начална наемна цена следва да се заплати в касата на общината до 14.03.2016 г.

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на обществеността , чрез публикация на обява на интернет страницата на Община Момчилград, както и на редакцията на един местен вестник за публикуване.

Препис от настоящата да се връчи на гл. експерт СГС за изготвяне на тръжна документация за провеждане на търга.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Зам. кмета на Общината – инж. Мехмед Мехмед.

инж. Сунай Хасан

Кмет на община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос