Съобщение

На основание чл.149, ал.6 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж №73/02,11,2016г., приложение към което е решение по ОВОС на Дарин Минчев Димитров за обект:
”Разширение и реконструкция на овцеферма в ПИ 008107, землище на с. Свобода ЕКАТТЕ 65797, общ.Момчилград, обл.Кърджали, месност "Демир Тарла ". Проектната документация е на разположение на заинтересуваните лица в сградата на Общината, ет.3, стая № 23.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос