Обявление

На основание чл. 129, ал.(5) от Закона за устройство на територията Дирекция „УТКРЕПП” при общинска администрация - Момчилград публикува на интернет страницата на общинска администрация – Момчилград, че в Държавен вестник, брой 88 от 08.11.2016 г. е публикувано решение № 157 от 29.09.2016 г. на Общински съвет – Момчилград, с което е одобрен проект ПУП – ПП за обект: „Довеждащ колектор за отпадъчни води от с. Соколино до съществуваща ревизионна шахта пред завод „Върбица” в землище Момчилград и землище Соколино, община Момчилград, област Кърджали”.
Съгласно чл. 215, ал.4 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по одобрения проект до общинската администрация Момчилград.
Проектът е изложен в стая № 23 етаж 3 в сградата на общинска администрация Момчилград.

ДИРЕКЦИЯ „ УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос