Уведомление

На основание чл.77 и чл.80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове в законноустановения срок от 30 /тридесет/ дни Община Момчилград чрез настоящето публикуване

У В Е Д О М Я В А:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Момчилград, приета с решение № 24 от 13.02.2014 г. на Общински съвет – Момчилград.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект.

Предложения могат да бъдат депозирани в Деловодството на Община Момчилград, на адрес – гр. Момчилград, ул. „Двадесет и шести декември” № 12 или на следния електронен адрес: obshtina@mg.link.bg

Публичното обсъждане ще се проведе на 13.12.2016 г./вторник/ от 10:00 часа в залата на Общинска администрация Момчилград.

ПРОЕКТ:

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Момчилград, приета с решение № 24 от 13.02.2014 г. на Общински съвет – Момчилград

§ 1.  Чл.23, ал.2 се изменя и придобива следното съдържание:

Чл.23 (2) Кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като обявява датата на обсъждането най-малко седем дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване, спазвайки срока по ал.4. Публичното обсъждане се провежда по реда, определен в Приложение №1 към настоящата наредба.

§ 2. В чл.25, ал. 3 се изменят т.1 и т.2 по следния начин:

 1. В т. 1  цифрата  "5" се заменя с числото "15".
 2. В т. 2 числото  "30" се заменя с числото "50";

§ 3.  В чл.25 се добавя нова ал.7 със следното съдържание:

Чл.25 (7) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи:

 1. друг размер на ограниченията по ал.3, т.1 и т.2;
 2. общинските бюджети да включват и други показатели.

§ 4.  Чл.26, ал. 1 и ал. 2 се изменят и придобиват следното съдържание:

Чл. 26.(1) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите  за същия период на предходната година, до размера на постъпилите приходи, помощи и дарения, като се отчитат влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства, и при спазване на фискалните правила на Закона за публичните финанси.

            (2) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет е приет от Народното събрание, за периода до  приемането на бюджета на общината от общинския съвет месечните разходи за делегираните от държавата дейности се извършват в размери не по-големи от утвърдените със Закона за държавния бюджет за съответната година бюджетни взаимоотношения на общината, а разходите за местни дейности  се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година и не повече от постъпилите приходи, помощи и дарения.

§ 5.  В чл.26 се добавя нова ал.3 със следното съдържание:

Чл.26 (3) В случай, че общината е в процедура по финансово оздравяване, кметът на община изпраща проекта на бюджет за съгласуване от министъра на финансите. Становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината се обсъжда от общинския съвет при разглеждане на бюджета на общината.

§ 6.  В чл.28се добавя нова ал.7 със следното съдържание:

Чл.28 (7) С настоящата Наредба /в приложение № 2 към Наредбата/ са определени условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл94, ал.3, т.1 и 2 и ал.6 от Закона за публичните финанси.

§ 7.  В чл.33 се добавят нови ал.3 и ал.4 със следното съдържание:

Чл.33 (3) ежегодно, до 10 март, кметът на общината, извършва оценка за наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси към края на предходната година.

(4) Когато данните сочат финансови затруднения на общината, се прилага процедурата по Глава осма "а", Раздел ІІ от ЗПФ.“

§ 8.  Чл.34, ал. 1 и ал.4 се изменят и придобиват следното съдържание:

Чл.34 (1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показатели, по които е приет, придружен с доклад, и го внася за приемане от Общински съвет – Момчилград, в срок до 31 август по реда на чл.140 от Закона за публичните финанси.

Чл.34 (4) Общинският съвет, след обсъждането по ал.3, приема отчета по ал.1 не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година. Приетият отчет по ал.1 се публикува на интернет страницата на общината.

§ 9. В  чл. 42, ал.3 числото „10” се заменя с числото „30”.

§ 10. В Приложение №1 към чл.23, ал.2, чл.34, ал.3 и чл.36, ал.3 се правят следните изменения:

Т.І.4 се изменя така:

4. Срокът за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет за съответната година е в рамките на чл.23, ал.4 от наредбата.

Т.ІІ.2 придобива следния вид:

2. срокът за приемане от общинския съвет на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет е 30 септември на годината, следваща отчетната година.

§ 11. Създава се  Приложение №2  към чл.28, ал.7 със следното съдържание:

Приложение № 2 към чл.28, ал.7 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Момчилград

Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл.94, ал.3, т.1 и 2  и ал.6 от Закона за публичните финанси

/свързан с поетите ангажименти и възникналите задължения/

 1. Община Момчилград изготвя консолидирана справка за поетите ангажименти и възникнали задължения.
 2. Общински съвет – Момчилград одобрява с тригодишната бюджетна прогноза на Община Момчилград индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през съответната година по бюджета на Община Момчилград и за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през съответния период.
 3. Второстепенните разпоредители изготвят и представят в Общината справка за поетите ангажименти заедно с Отчета за касовото изпълнение на бюджета.
 4. Разпоредителите с бюджет изготвят справката като се съобразяват с условията за поет ангажимент, дадени с указание ДДС № 04/01.04.2010 год. на Министерство на финансите. Поемане на ангажимент е налице, когато в резултат на сключен договор, международно споразумение, нормативен акт, решение на държавен, общински или съдебен орган или въз основа на друг документ се ангажира (обвързва) бюджет, извънбюджетна сметка или фонд на бюджетното предприятие с бъдещо плащане (плащания) на конкретно определима сума (суми) към конкретно определено лице (лица) при бъдещо изпълнение или наличие на определени условия и обстоятелства, засягащи съответното лице-получател на сумата (например насрещно изпълнение на задълженията по договор и др.)
 5. Разчитането на разходите при съставяне на бюджета за съответната бюджетна година включват остатъка от поетите ангажименти, отразени в Годишния финансов отчет (ГФО) на Община Момчилград за предходната година, които ще се реализират през текущата година, неразплатени задължения от предходната година и новите задължения, които ще бъдат поети.
 6. Наличният ангажимент по сключен договор с доставчици на активи и услуги, в края на всеки отчетен период е размера на определената сума по договора, намален с фактурираните задължения.
 7. Разходите за консумативи (вода, ел.енергия, топлоенергия) и договори с единични цени на разплащане се отчитат като текущ ангажимент и текущ разход за бюджетната година.
 8.  За спазване на изискването на чл.94, ал.3, т.2 от закона за публичните финанси, наличните ангажименти към края на годината да не надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години и наличните към края на годината задължения за разходи да не надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, не следва да се поемат ангажименти без осигурено финансиране. Ограничението не се прилага за задължения за разходи и ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
 9. При отразяване на ангажиментите и задълженията да се прилагат указанията на Министерство на финансите.

 

МОТИВИ

Към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Момчилград, приета с решение № 24 от 13.02.2014 г. на Общински съвет – Момчилград

1. Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Момчилград, приета с решение № 24 от 13.02.2014 г. на Общински съвет – Момчилград, са във връзка с направени изменения в Закона за публични финанси, обнародвани в ДВ бр.43/07.06.2016г.

2. Цели, които се поставят:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Момчилград, приета с решение № 24 от 13.02.2014 г. на Общински съвет – Момчилград, има за цел спазване на принципите за управление на публичните средства, спазване на бюджетната дисциплина и съответствие на местната подзаконовата нормативна уредба с изискванията на Закона за публичните финанси.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Предвидените изменения и допълнения на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Момчилград, приета с решение № 24 от 13.02.2014 г. на Общински съвет – Момчилград не изискват финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

С приемането на промени на действащата към момента Наредба, местната подзаконова нормативна уредба ще бъде приведена в съответствие с разпоредбите на нормативния акт от по-висока степен. Ще се постигне по добро ниво на мониторинг и контрол на бюджетния процес съгласно изискванията на националните фискални правила.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящите изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Момчилград, приета с решение № 24 от 13.02.2014 г. на Общински съвет – Момчилград са в съответствие с европейското  законодателство – Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г., относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки (ОВ, L 306/41 от 23 ноември 2011 г.).

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос