Обява

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОДАДЕНА РЪКА” ПО РЕДА НА ЧЛ.27, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА МТСП, ЧРЕЗ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА”

От 03.10.2016г. Община Момчилград стартира реализирането на проект „Подадена ръка”, който е насочен към предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”.
Чрез социалната услуги „Обществена трапезария” се задоволяват потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами.

Могат да кандидатстват лица, които попадат в една от следните групи:

- Лица и семейства на месечно социално подпомагане по реда на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии не свързани с трудова дейност);

- Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

- Скитащи и бездомни деца и лица.

Социалната услуга „Обществена трапезария” ще се реализира в сградата на ресторант България ЕТ „Сезер – 91 – Осман Юсуф” – гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска” № 56 и ще стартира на 03.10.2016 г.

Социалната услуга „Обществена трапезария” ще обхване 70 потребителя, които ще получават топъл обяд за периода от 03.10.2016 г. до 31.12.2016 г.

Лицата отговарящи на горепосочените условия могат да подадат Заявления – декларации по образец /Приложение №4/ до Кмета на Община Момчилград от 26.09.2016г. до 30.09.2016г. /12,00 часа/ в стая №25.

За повече информация:
тел. 03631/78-59 – Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос