Обява

Решения №20, Протокол № 1/20.01.2016 г. и №124 от протокол №8/29.07.2016 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19-453 от 15.08.2016 г. на кмета на общината и във връзка с чл.13 от Наредбата за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б Я В Я В А :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земи по §4 от ЗСПЗЗ, както следва:

1.Поземлен имот с № 48996.501.101 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 526 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2432 от 13.06.2016 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №925/14.06.2016 година (включен в Програмата под №12)с начална тръжна цена 3 066 лв.

2.Поземлен имот с № 48996.501.179 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 427 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2431 от 13.06.2016 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №924 от 14.06.2016 година(включен в Програмата под №13)с начална тръжна цена 2 489 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 31.08.2016 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 22.08.2016 г. до 30.08.2016 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 30.08.2016 г.

V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на общината: ( инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос