Обява

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ

От 17.08.2016г. Община Момчилград чрез ЕТ“СЕЗЕР-91-Осман Юсуф“ стартира предоставянето на топъл обяд на най-нуждаещите се лица от град Момчилград Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция тип 3 BG05FMOP001-03.02„Осигуряване на топъл обяд“.
Общината е обявила конкурс за предоставяне на управлението и изпълнението на социалната услуга „Обществена трапезария“ и предстои сключване на договор със спечелилия кандидат ресторант „България“.
Чрез социалната услуга „Обществена трапезария” се задоволяват потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами.
Могат да кандидатстват лица, които попадат в една от следните основни целеви групи:
- Лица и семейства на месечно социално подпомагане по реда на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии не свързани с трудова дейност);
- Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
- Скитащи и бездомни деца и лица.
- Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на параграф 1, т. 1, от Допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Социалната услуга „Обществена трапезария” ще обхване 70 потребителя от град Момчилград за периода от 17.08.2016 г. до 30.04.2017 г.
Лицата отговарящи на горепосочените условия могат да подадат Заявления – декларации по образец /Приложение №2/ до Кмета на Община Момчилград от 08.08.20156г. до 12.08.2016г. в стая №25.

За повече информация:
тел. 03631/78-59 – Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос