Обявление

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите, че със заповед № РД 19-395/08.07.2016г. на Кмета на Община Момчилград е одобрена преписка за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ №115 , квартал 111 по плана на гр.Момчилград , обл.Кърджали.

Съгласно чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ горната заповед подлежи на обжалване пред Административен съд в 14-дневен срок от получаване на обявлението.

Дирекция “УТКРЕПП”

……………………………………………………………………………….......

Р А З П И С К А

Долуподписаният………………………………………………………

собственик на УПИ/ПИ ……………квартал………… по плана на гр. /с/.......................................................... удостоверявам , че получих обявление изх.№…../……………...2016г., с което ме уведомяват, че със заповед №………………………/…………….2016г. на кмета на Община Момчилград е одобрена преписка за ПУП-.................. за УПИ/ПИ/.................. .........по плана на гр./с/...........................................общ. Момчилград.

Дата………..2016г. Получил:……………………….

Момчилград

Връчил:………………………...

изх. № 188/11.07.2016г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос